ภูมิภาค

ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย

วันที่ 14 มีนาคม 2565 ห้องประชุมพญาพิภักดิ์ ศาลากลางจังหวัดเชียงราย ตำบล ริมกกอำเภอ เมืองเชียงราย จังหวัดเชียงรายนายภาสกร บุญญลักษม์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการเข้าร่วมประชุม

     ในระเบียบวาระการประชุม ด้านงานพัฒนาการศึกษา รูปแบบการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษาในสังกัดและกำกับของกระทรวงศึกษาธิการจังหวัดเชียงรายในสถานการณ์แพร่ระบาดโควิด-19 (ข้อมูล วันที่ 9 มีนาคม 2555)

     การประเมินความพร้อมเปิดเรียนของสถานศึกษา TSC + ตาม ข้อกำหนดแนวทาง 7 มาตรการเข้มสำหรับสถานศึกษาสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการขอความร่วมมือสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแจ้งสถานศึกษาสังกัดกระทรวงศึกษาธิการรายงานผลการประเมินความพร้อมเปิดเรียนของสถานศึกษาผ่าน Thai stop covid plus (TSC +) ในระบบ MOECOVID ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่องหลักเกณฑ์การเปิดโรงเรียนหรือสถาบันการศึกษาตามข้อกำหนดออกตามความมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน .. 2558 (ฉบับที่ 38) ลงวันที่ 28 ตุลาคม 2564 ได้มีข้อกำหนดแนวทางและ 7 มาตรการเข็มสำหรับสถานศึกษาข้อ 1 สถานศึกษาประเมินความพร้อมเปิดเรียนผ่าน TSC + และรายงานการติดตามประเมินผลผ่าน MOECOVID จังหวัดเชียงรายมีหน่วยงานการศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการซึ่งรายงานการจัดรูปแบบการจัดการเรียนการสอนจำนวน 662 โรงเรียนจัดการเรียนการสอนแบบ Onsite จำนวน 526 แห่งและจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสาน (Hybrid) Onhand O nline Ondemand และ Onair จำนวน 136 แห่งรวมทั้งสิ้น 662 แห่ง คิดเป็นการจัดการเรียนการสอนแบบ Onsite 100% ซึ่งได้รายงานต่อคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงรายเมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565

     ด้านการตัดโอนงบประมาณเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษาพื้นที่ 4 จังหวัดชายแดนเหนือศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดแห่งชาติ (ศอ.ปส. ) ได้กำหนด แผนปฏิบัติการบริหารจัดการเพื่อการแก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดนภาคเหนือแบบเบ็ดเสร็จ (.. 2562-2565) โดยมีวัตถุประสงค์สำคัญที่จะบูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่ชายแดนภาคเหนือ ของประเทศไทยที่ติดกับเมียนมาใน 4 จังหวัดคือจังหวัดเชียงใหม่จังหวัดเชียงรายจังหวัดแม่ฮ่องสอนและจังหวัดพะเยาซึ่งเป็นพื้นที่สำคัญที่ถูกใช้ในการลักลอบนำเข้ายาเสพติดมากที่สุดโดยภารกิจของกระทรวงศึกษาธิการมีส่วนสำคัญในมาตรการ ที่ 4 การป้องกันยาเสพติดในโรงเรียนโดยการพัฒนาระบบการป้องกันและสร้างภูมิคุ้มกันด้วยหลักสูตรการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับบริบทด้านชาติพันธุ์ของเด็กและเยาวชนในพื้นที่มีกิจกรรมเสริมทักษะตามช่วงวัยกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนกิจกรรมทาง เลือกกิจกรรมจิตอาสากิจกรรมเสริมสร้างวินัยเพื่อให้เด็กมีพฤติกรรมเชิงบวกและมีเจตคติไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดซึ่งมีหน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการเป็นหน่วยงานหลักรับผิดชอบให้ค วามร่วมมือดำเนินงานและสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการได้พิจารณาจัดสรรงบประมาณให้กับสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงรายเป็นเงินจํานวน 500,000 บาท เพื่อใช้ในการจัดทำโครงการดังกล่าวสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงรายได้ดำเนินการเสนอโครงการ ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดที่สนองตอบต่อสภาพปัญหาความต้องการของเด็กและเยาวชนชุมชนและบริบทสังคมในพื้นที่จังหวัดเชียงรายทั้งนี้จะได้ดำเนินการตามแผนงานดำเนินการ / ระยะเวลาดำเนินงาน / งบประมาณตามโครงการดังกล่าวต่อไป

      ด้านงานบริหารงานบุคคลหลักเกณฑ์และวิธีการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 .(2) ในโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานด้วย ... มีมติกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 .(2) ในโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภร ราชวิทยาลัยสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานรายละเอียดตามหนังสือสำนักงาน... ที่ศ 0206.5 / 5 ลงวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2565

     การประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา

คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเชียงรายได้แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งผู้อำนวย การสถานศึกษาซึ่งได้รับการบรรจุและแต่งตั้งในวันที่พฤศจิกายน 2563 สังกัดสพป. เชียงรายเขต 1-4 จำนวน 15 รายสังกัดสพม. เชียงรายจำนวน 1 รายรวมทั้งสิ้น 16 ราย

บัดนี้สพป. เชียงรายเขต 1-4 และสพม. เชียงรายได้สรุปผลการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาในระยะเวลา 1 ปีเรียบร้อยแล้วจำนวน 16 รายรายละเอียดดังนี้

1. สพป.เชียงราย เขต 1 จำนวน 3 ราย

2. สพป.เชียงราย เขต 2 จำนวน 4 ราย

3. สพป.เชียงราย เขต 3 จำนวน 4 ราย

4. สพป.เชียงราย เขต 4 จำนวน 3 ราย

5. สพม.เชียงราย  จำนวน 1 ราย

     ทั้งนี้ในระเบียบวาระการประชุมได้ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกและมีการอนุมัติเพื่อดำเนินการต่อไป

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เอง

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
  • เปิดใช้งานตลอด

บันทึกการตั้งค่า