*อุบลฯประกอบพิธีวางศิลามงคลอนุสรณ์สถาน อาริยะบูชา 150 ปี ชาตกาล หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต*

*อุบลฯประกอบพิธีวางศิลามงคลอนุสรณ์สถาน อาริยะบูชา 150 ปี ชาตกาล หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต*

Read more

ผู้ว่าฯ ปทุมธานี นำหัวหน้าส่วนราชการและประชาชน ทำบุญตักบาตร สืบสานวิถีพุทธ อำเภอเมืองปทุมธานี

ผู้ว่าฯ ปทุมธานี นำหัวหน้าส่วนราชการและประชาชน ทำบุญตักบาตร สืบสานวิถีพุทธ อำเภอเมืองปทุมธานี

Read more

พันตำรวจเอกทวี สอดส่อง สมาชิกสภาผู้แทนราษฏรแบบบัญชีรายชื่อ เลขาธิการพรรคประชาชาติ

พันตำรวจเอกทวี สอดส่อง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฏรแบบบัญชีรายชื่อ เลขาธิการพรรคประชาชาติ

Read more

“ความหวังของผู้ยากไร้ สร้างบุญวันเกิด” เปลี่ยนคำอวยพรเป็นบุญ เป็นต้นบุญรักษาคนจากกำลังใจเป็นกำลังบุญ ล้ำค่ากว่า 6 บาท

“ความหวังของผู้ยากไร้ สร้างบุญวันเกิด”
เปลี่ยนคำอวยพรเป็นบุญ เป็นต้นบุญรักษาคนจากกำลังใจเป็นกำลังบุญล้ำค่ากว่า 6 บาท

Read more

โปรดฯให้ถอดสมณศักดิ์พระราชพัฒนาภรณ์ (ณรงค์ สิริปุญโญ) อดีต รอง จจ. อ่างทองและ จล.วัดไชโย

โปรดฯให้ถอดสมณศักดิ์พระราชพัฒนาภรณ์ (ณรงค์ สิริปุญโญ) อดีต รอง จจ. อ่างทองและ จล.วัดไชโย

Read more

พระธรรมโพธิวงศ์ นำคณะพระธรรมทูต กราบสักการะ เจริญพระพุทธมนต์ธัมมจักกัปปวัตนสูตร ที่ธัมมเมกขสถูป สารนาถ เมืองพาราณสี

พระธรรมโพธิวงศ์ นำคณะพระธรรมทูต กราบสักการะ เจริญพระพุทธมนต์ธัมมจักกัปปวัตนสูตร ที่ธัมมเมกขสถูป สารนาถ เมืองพาราณสี

Read more

คณะพระธรรมทูตสายประเทศอินเดีย-เนปาล || วัดไทยพุทธคยา || วัดไทยกุสินาราเฉลิมราชย์

คณะพระธรรมทูตสายประเทศอินเดีย-เนปาล || วัดไทยพุทธคยา || วัดไทยกุสินาราเฉลิมราชย์

Read more

พระธรรมโพธิวงศ์ นำคณะพระธรรมทูตเดินทางปฏิบัติศาสนกิจ ณ เมืองคยา สาธารณรัฐอินเดีย

พระธรรมโพธิวงศ์ นำคณะพระธรรมทูตเดินทางปฏิบัติศาสนกิจ ณ เมืองคยา สาธารณรัฐอินเดีย

Read more

พระฆ่าตัวตายไม่เป็นปาราชิก  กรณีที่พระธรรมวงศาจารย์ อายุ 87 ปี เจ้าอาวาสวัดโคกสมานคุณ

พระฆ่าตัวตายไม่เป็นปาราชิก
 กรณีที่พระธรรมวงศาจารย์ อายุ 87 ปี เจ้าอาวาสวัดโคกสมานคุณ

Read more

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานปริญญาบัตรผู้สำเร็จการศึกษา มหาวิทยาลัยนครพนม ประจำปีการศึกษา 2563

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานปริญญาบัตรผู้สำเร็จการศึกษา มหาวิทยาลัยนครพนม

Read more

พระธาตุพนมขจรไกลทั่วโลก พระเทพวรมุนีมอบพระเกศาพระพุทธเจ้าบรรจุในเจดีย์

พระธาตุพนมขจรไกลทั่วโลก พระเทพวรมุนีมอบพระเกศาพระพุทธเจ้าบรรจุในเจดีย์

Read more

ชวนทอดผ้าป่าสร้างอ่างเก็บน้ำช่วย รพ.ชุมชนวัดจันทร์

อำเภอกัลยาณิวัฒนา เป็นอำเภอที่ 25 ของจังหวัดเชียงใหม่ ห่างจากตัวจังหวัดประมาณ 164 กม.ชุมชนกัลยาณิวัฒนา เป็นกลุ่มชาติพันธุ์ปกาเกอะญอ ม้ง ลีซู นับถือศาสนาพุทธ คริสต์ และนับถือวิญญาณบรรพชน แต่สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างกลมกลืน
ในอดีตชุมชนวัดจันทร์ (หมื่อ เจะ ฆี)

Read more

ประกาศแต่งตั้งกรรมการมหาเถรสมาคม

เมื่อวันที่ 11 ธ.ค. 2564 ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่พระบรมราชโองการ ประกาศ แต่งตั้งจึงทรงพระกรุณาโปรดแต่งตั้งกรรมการมหาเถรสมาคม จำนวน 20 รูป ดังนี้ 1.สมเด็จพระวันรัต (จุนท์ พฺรหฺมคุตฺโต) วัดบวรนิเวศ 2.สมเด็จพระธีรญาณมุนี (สมชาย วรชาโย) วัดเทพศิรินทราวาส 3.สมเด็จพระพุฒาจารย์ (สนิท ชวนปญฺโญ) วัดไตรมิตรวิทยาราม

Read more

งานทำบุญอายุวัฒนมงคล 99 ปี ท่านแผน วรรณเมธี ประธาน พสล.

พัลลภ ไทยอารี รองประธานและเลขาธิการ องค์การพุทธศาสนิกสัมพันธ์แห่งโลก (พสล) สมาน สุดโต ที่ปรึกษา พสล. กราบพระพรหมมงคลวัชราจารย์(ดร.พูนศักดิ์) กก.มหาเถรสมาคม เจ้าอาวาสวัดราชประดิษฐ์สถิตมหาสีมาราม พระอารามหลวง เพื่อนิมนต์มาเป็นประธานสงฆ์ ในงานทำบุญอายุวัฒนมงคล 99 ปี ท่านแผน วรรณเมธี ประธาน พสล.

Read more

องค์การยูเนสโกประกาศยกย่องเกียรติคุณ พระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส

เวลา 15.00 น. วันที่ 7 ธันวาคม 2564 พระสงฆ์ในพิธีเจริญชัยมงคลคาถา จำนวน 10 รูปขึ้นนั่งอาสน์สงฆ์ นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในพิธีจุดเทียน ธูป บูชาพระรัตนตรัย จุดธูปเทียนเครื่องทองน้อย สักการะพระรูป สมเด็จพระสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส รับชมสัญญาณการถ่ายทอดสด ของรองนายกรัฐมนตรี

Read more

สํานักหอจดหมายเหตุแห่งชาติแจ้งการรับหนังสือจดหมายเหตุงานพระบรมศพพระบาทสมเด็จ พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร

สํานักหอจดหมายเหตุแห่งชาติเปิดให้ผู้มีบัตรรับหนังสือจดหมายเหตุงานพระบรมศพพระบาท
สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร
ติดต่อรับหนังสือได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันพฤหัสบดีที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕

Read more