*พ่อเมืองบั้งไฟยโสธรแจ้งภาครัฐและเอกชนประชาสัมพันธ์ให้ ปชช. ทราบ ติดต่อราชการต้องฉีดวัคซีนอย่างน้อย 1 เข็ม*

นายชลธี ยังตรง ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธรได้แจ้งถึงหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ นายอำเภอ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร นายกเทศมนตรีเมืองยโสธร ผู้จัดการธนาคาร และผู้บริหารองค์กรในกำกับดูแลของรัฐ ตามที่จังหวัดยโสธรได้แจ้งประกาศจังหวัดยโสธร ลงวันที่ 26 พฤศจิกายน 2564 เรื่อง มาตรการเร่งด่วนในการป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 49)

เพื่อให้การดำเนินการตามมาตรการเร่งด่วนในการป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด- 19) ในพื้นที่จังหวัดยโสธรเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และมีประสิทธิภาพ จึงขอให้ส่วนราชการ หน่วยงาน อำเภอ องค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร และเทศบาลเมืองยโสธร ถือปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดโดยเคร่งครัด

*พ่อเมืองบั้งไฟยโสธรแจ้งภาครัฐและเอกชนประชาสัมพันธ์ให้ ปชช. ทราบ ติดต่อราชการต้องฉีดวัคซีนอย่างน้อย 1 เข็ม*