รพ.ปทุมธานี ขอเชิญคนไทยที่มีอายุตั้งแต่ 12 ปีขึ้นไป เข้ารับบริการฉีดวัคซีนแบบ on site รับวัคซีนไฟเซอร์

รายงานสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จังหวัดปทุมธานี ประจำวันที่ 3 ธันวาคม 2564
ผู้ติดเชื้อรายใหม่จากระบบเฝ้าระวังและระบบบริการ 80 ราย
เพศชาย 42 ราย เพศหญิง 38 ราย
คนไทย 68 ราย ต่างชาติ 12 ราย (พม่า 12 ราย)
อายุเฉลี่ย 32 ปี(น้อยสุด 1 ปี มากที่สุด 87 ปี)เสียชีวิต 1 ราย

รพ.ปทุมธานี ขอเชิญคนไทยที่มีอายุตั้งแต่ 12 ปีขึ้นไป เข้ารับบริการฉีดวัคซีนแบบ on site รับวัคซีนไฟเซอร์

โรงพยาบาลปทุมธานี ขอเชิญคนไทยที่มีอายุตั้งแต่ 12 ปีจิ้นไป
เข้ารับบริการฉีดวัคซีนแบบOn Site
Pfizer day
ในวันที่ 7-9 ธันวาคม 2564 เวลา 13.00-15.00 น.
ณ ลานไทร โรงพยาบาลปทุมธานี
โปรดแสดงบัตรประชาชน ขณะเข้ารับบริการ
คนไทยอายุ 12 ปีขึ้นไป ที่ไม่เคยได้รับวัคนป้องกันโควิด 19
ผู้ได้รับวัคซีน Sinovac , Sinopham หรือ Pfizer เข็ม 1 มากกว่า 3 สัปดาห์
ผู้ได้รับวัคซีน Astra zeneca เข็ม 1 มากกว่า 4 สัปดาห์ทั้งผู้ที่เคยฉีดวัคซีนที่ รพ.ปทุมธานี หรือจากที่อื่นเข็มที่ 3ผู้เคยได้วัคชีน Sinovac หรือ Sinopham ครบ 2 เข็มแล้วมากกว่า 1 เดือนผู้เคยได้รับวัคซีน
Astra zeneca ครบ 2 เข็มมาแล้วมากกว่า 4 เดือนเข็มกระตุ้น (ภายหลังการติดเชื้อ 1 เดือนขึ้นไป)
ผู้ไม่เคยได้วัคขืนป้องกันโควิด 19 ก่อนการติดเชื้อผู้เคยได้วัคซีนป้องกันโควิด 19 เพียงได้ 1 เซ็ม ก่อนการติดเชื้อ
ผู้เคยได้วัคซีนป้องกันโควิด 19 แล้ว 2 เข็ม ไม่ถึง 2 สัปดาห์ก่อนการติดเชื้อ
ผู้เคยได้รับสูตรไขว้ จะยังไม่มีการฉีดกระตุ้นเพิ่มเดิม

รพ.ปทุมธานี ขอเชิญคนไทยที่มีอายุตั้งแต่ 12 ปีขึ้นไป เข้ารับบริการฉีดวัคซีนแบบ on site รับวัคซีนไฟเซอร์

รพ.ปทุมธานี ขอเชิญคนไทยที่มีอายุตั้งแต่ 12 ปีขึ้นไป เข้ารับบริการฉีดวัคซีนแบบ on site รับวัคซีนไฟเซอร์

รพ.ปทุมธานี ขอเชิญคนไทยที่มีอายุตั้งแต่ 12 ปีขึ้นไป เข้ารับบริการฉีดวัคซีนแบบ on site รับวัคซีนไฟเซอร์