การประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่สาม ประจำปี พ.ศ.2564

วันที่ 29 กรกฎาคม 2564 เวลา 10:00.   ร้อยตำรวจเอก ดร.ตรีลุพธ์ ธูปกระจ่าง นายกเทศมนตรีนครรังสิต พร้อมด้วย รองนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล และหัวหน้าส่วนราชการเทศบาลนครรังสิต

    ร่วมประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่สาม ประจำปี ..2564 ห้องประชุมหงส์มังกร ชั้น12 เทศบาลนครรังสิต ในเรื่องการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น การยกเลิกโครงการ การต่อเติมอาคาร ยกเลิกโครงการงบประมาณรายจ่ายประจำปี เพื่อปรับแผนการพัฒนาต่อไป