มอบเครื่องอุปโภคบริโภค แก่ชาวบ้านที่ยากไร้รอบเมืองกุสินารา 10 ชุด ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม ๒๕๖๔

วันที่ 28 กรกฎาคม 2564 วัดไทยกุสินาราเฉลิมราชย์ ในความดูแลของพระเดชพระคุณ พระธรรมโพธิวงศ์ (วีรยุทฺโธ) เจ้าอาวาสวัดไทยพุทธคยา หัวหน้าพระธรรมทูต สายประเทศอินเดียเนปาล

พระครูนรนาถเจติยาภิรักษ์ ดร. ผู้ปฏิบัติหน้าที่ดูแลวัดไทยกุสินาราเฉลิมราชย์ มอบหมายให้ พระจิตติพันธ์ กิตฺติวํโส  จัดถวายข้าวแก่วัดนานาชาติ 10 วัด มอบข้าวสารแก่คนงานวัด 50 คน และมอบเครื่องอุปโภคบริโภค แก่ชาวบ้านที่ยากไร้รอบเมืองกุสินารา10 ชุด

ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม ๒๕๖๔