นายแพทย์พูลลาภ ฉันทวิจิตวงศ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 4 นายแพทย์ภุชงค์ ไชยชิน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี และคณะตรวจเยี่ยม รพ.สามโคก

ตรวจเยี่ยมการบันทึกข้อมูลการให้บริการวัคซีน จากนายแพทย์พูลลาภ ฉันทวิจิตวงศ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 4 นายแพทย์ภุชงค์ ไชยชิน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี และคณะ

โดยมีนายแพทย์กิตติ องค์คุณารักษ์ และบุคลากรโรงพยาบาลสามโคกให้การต้อนรับ

โรงพยาบาลสามโคก ขอขอบคุณท่านผู้ตรวจราชการฯ และคณะทุกท่าน ที่ให้คำแนะนำในการปฏิบัติงานครั้งนี้ และจะนำไปพัฒนาคุณภาพในการให้บริการประชาชนให้ดียิ่งขึ้น

ทั้งนี้เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลสามโคก

ในการลงพื้นที่เพื่อดูแลผู้ป่วยติดเตียงให้บริการเปลี่ยนสายให้อาหารทางจมูก และเปลี่ยนสายสวนปัสสาวะ

เนื่องจากบ้านของคนไข้ เป็นผู้ประสบภัยน้ำท่วม จึงไม่สามารถมารับบริการที่โรงพยาบาลได้

และขอขอบพระคุณ อสม.และญาติของคนไข้ที่ช่วยดูแลเรื่องเรือในการรับ ส่ง เจ้าหน้าที่

นอกจากนี้มีการฉีดวัคซีน Pfizer สำหรับเด็กอายุ 12-17 ปี โรงเรียนสามโคก

 

โรงพยาบาลสามโคกขอขอบคุณครู และผู้ปกครองทุกท่านที่ให้ความร่วมมือกับบุคลากรทางการแพทย์เป็นอย่างดี มุมสวย จากคุณครู และนักเรียนโรงเรียนสามโคกSamkhokHospital