คัดเลือกหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง “อยู่เย็น เป็นสุข” ดีเด่น ประจำปี 2564

วันจันทร์ที่ 21 มิถุนายน 2564

 นายพงศธร กาญจนะจิตรา รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี ประธานคณะกรรมการการคัดเลือกหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงอยู่เย็น เป็นสุข  ดีเด่น ประจำปี 2564

        นางสาวพัชร์อริญ หลีนวรัตน์ รองประธานคณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดปทุมธานี เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการการคัดเลือกหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ในครั้งนี้    บ้านคลองบางโพธิ์ฝั่งใต้ หมู่ที่ 7 ตำบลบางเดื่อ อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี

      โดยการคัดเลือกหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงอยู่เย็น เป็นสุขมีวัตถุประสงค์ เพื่อคัดสรร ชุมชนที่มีกิจกรรมพัฒนาดีเด่น ที่มี ผลการดำเนินงานกิจกรรม ส่งเสริมหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงโดดเด่นเป็นที่ประจักษ์แก่สาธารณชน สำหรับเข้ารับพระราชทานโล่รางวัลเชิดชูเกียรติ รวมทั้งเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท พระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี