โรงพยาบาลปทุมธานี ขอขอบคุณ พล.ต.ต.ดร.ชยุต มารมาทตร์ ผบก.ภ.จว.ปทุมธานี คณะนักศึกษา หลักสูตร รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต รุ่น 5 ภาคพิเศษ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)

บริจาคหน้ากากป้องกันเชื้อโรคแบบคลุมศีรษะ พร้อมชุดกรองอากาศประสิทธิภาพสูงจำนวน 1 เครื่อง มูลค่า 42,000 บาท

ข้าราชการตำรวจภูธรจังหวัดปทุมธานี คณะแม่บ้านตำรวจปทุมธานี คณะ กต.ตร.และที่ปรึกษา กต.ตร.จังหวัดปทุมธานี บริจาคหน้ากากป้องกันเชื้อโรคแบบคลุมศีรษะ พร้อมชุดกรองอากาศประสิทธิภาพสูง จำนวน 2 เครื่อง มูลค่า 84,000 บาท