สาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี ร่วมกับสาธารณสุขอำเภอเมืองปทุมธานี และศูนย์บริการสาธารณสุข เทศบาลเมืองปทุมธานี ตรวจคัดกรองเชิงรุก

 

วันที่ 1 มิถุนายน 2564 โดยมีพล...พงษ์สวัสดิ์ หาญสวัสดิ์ นายกเทศมนตรีเมืองปทุมธานี พร้อมคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่ร่วมลงพื้นที่ให้บริการอำนวยความสะดวกแก่ผู้ที่ขอเข้ารับการตรวจโควิด -19 โดยใช้วิธีการตรวจแบบ Nasal swab หรือตรวจจากโพรงจมูก ให้กับผู้ประกอบการ ลูกจ้างทั้งชาวไทย และชาวต่างชาติในตลาดสดเทศบาลฯ ตลาดผ้าริมน้ำ ตลาดโต้รุ่ง และตลาดศิริวัฒนา  บริเวณสำนักงานเทศบาลเมืองปทุมธานี

โดยนายกเทศมนตรีเมืองปทุมธานี  ขอแจ้งให้พี่น้องประชาชนชาวเทศบาลเมืองปทุมธานี  ทราบว่า  จากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในเขตพื้นที่ขณะนี้  เทศบาลฯ มิได้นิ่งนอนใจ  มีการดำเนินการป้องกันและควบคุมอย่างต่อเนื่องและจริงจัง  แต่การดำเนินการจะมีประสิทธิภาพอย่างสูงสุดก็ต่อเมื่อทุกท่าน  ได้ถือปฏิบัติตามคำแนะนำของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด  ป้องกันตนเองโดยไม่ให้มีความเสี่ยงในการรับเชื้ออย่างจริงจัง อยากให้ทุกท่านได้ตระหนักว่าจะเกิดความเสียหายเพียงใดหากเกิดการติดเชื้อ ฉะนั้น ทุกฝ่ายต้องร่วมมือกันเพื่อ