ภูมิภาค

จังหวัดเชียงรายกำจัดผักตบชวาพื้นที่หนองหลวง ช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาในการพัฒนาแหล่งน้ำ ตามนโยบายของรองนายกรัฐมนตรี พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ

จังหวัดเชียงราย บูรณาการร่วมกับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการกำจัดผักตบชวาในพื้นที่หนองหลวงเพื่อช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาในการพัฒนาแหล่งน้ำให้พี่น้องประชาชนชาวเชียงราย ตามนโยบายของรองนายกรัฐมนตรี พล..ประวิตร วงษ์สุวรรณ สืบเนื่องจากวันที่ 2 .. 65 ที่ผ่านมา พล..ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี พร้อมคณะได้ลงพื้นที่จังหวัดเชียงราย พร้อมทั้งได้ลงพื้นที่ สวนสาธารณะหนองหลวง .เชียงราย เพื่อดูสภาพปัญหาพร้อมแนวทางการการพัฒนาแหล่งน้ำ และการแก้ไขปัญหาผักตบชวา รวมถึงแก้ไขปัญหาในเชิงการป้องกันภัยพิบัติทางธรรมชาติที่เกิดขึ้น ทั้งปัญหาขาดแคลนน้ำ ปัญหาน้ำท่วม ปัญหาคุณภาพน้ำตามนโยบายของรัฐบาล ซึ่งจังหวัดเชียงราย โดยนายภาสกร บุญญลักษม์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ได้ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งติดตามแก้ไข ดำเนินการเพื่อพัฒนาให้พื้นที่แหล่งชุ่มน้ำหนองหลวงนำไปสู่การพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ แหล่งเพาะพันธ์สัตว์น้ำ สร้างอาชีพและการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่และจังหวัดเชียงราย โดยการนำของ พลเอกประวิตร วงศ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ที่ให้ความสนใจ และให้ความสำคัญต่อศักยภาพของจังหวัดเชียงราย ซึ่งจังหวัดเชียงรายโดยสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเชียงราย ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย อำเภอเมืองเชียงราย อำเภอเวียงชัย เทศบาลสิริเวียงชัย เทศบาลห้วยสัก และเทศบาลดอนศิลา ได้เริ่มดำเนินการนำเครื่องจักรกลเข้ามาเก็บและกำจัดผักตบชวา ตั้งแต่วัน 9 .. 65 ที่ผ่านมา โดยสามารถกำจัดผักตบชวาได้ประมาณวันละ 400-500 ตัน โดยเป้าหมายในระยะแรก เป็นการกำจัดผักตบชวาในพื้นที่ 600 กว่าไร่

นายจิราวุฒิ เขื่อนแก้ว เลขานุการ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย กล่าวว่า วันที่ 2 .. 65 ที่ผ่านมา นางอทิตาธร วันไชยธนวงศ์ นายก อบจ.เชียงราย ได้นำเสนอปัญหาเกี่ยวกับการพัฒนาแหล่งน้ำและการเสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ กับโครงการรวมใจภักดิ์ รักษ์แหล่งน้ำ กำจัดผักตบชวาอย่างยั่งยืน ตามแนวพระราชดำริ ในหลวงรัชกาลที่ 9 โดยโครงการดังกล่าว องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ร่วมกับ เทศบาลตำบลสิริเวียงชัย เทศบาลตำบลห้วยสัก และเทศบาลตำบลดอนศิลาได้ร่วมกันบูรณาการ เพื่อกำจัดผักตบชวา พืชน้ำต่าง ในแหล่งน้ำที่กักเก็บน้ำไว้ใช้ในฤดูแล้งเป็นพื้นที่รับน้ำในฤดูน้ำหลาก โดยมีเป้าหมาย กำจัดผักตบชวาและพื้นน้ำในแหล่งน้ำสาธารณะหนองหลวง .เวียงชัย .ดอนศิลา .เวียงชัย และ .ห้วยสัก .เมืองเชียงราย ในพื้นที่การดำเนินการ 3,000 ไร่ เพื่อช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาในการพัฒนาแหล่งน้ำให้พี่น้องประชาชนชาวเชียงราย ต่อไป

โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ได้เสนอโครงการ ผ่านระบบ Thai Water plan ในการใช้สารชีวภัณฑ์ ซึ่งเป็นสารปลอดสารพิษ ประกอบด้วยสมุนไพรต่างๆ เข้ามากำจัดผักตบชวา ซึ่งที่ผ่านมาจังหวัดนครพนมได้รับความสำเร็จในการใช้สารชีวภัณฑ์นี้ในการกำหนดกำจัดผักตบชวามาแล้ว ซึ่งจังหวัดเชียงราย จะใช้แหล่งน้ำหนองหลวงเป็นโมเดล ในการใช้สารชีวภัณฑ์กำจัดผักตบชวานี้ ตลอดจนได้วางแนวทางในการพัฒนาพื้นที่ชุ่มน้ำหนองหลวงใน 5 มิติ โดยได้นำเสนอผ่านรองนายกรัฐมนตรี พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ โดยมิติที่ 1 ได้แก่การบริหารจัดการพื้นที่ แก้ไขการปัญหาการบุกรุก ของพื้นที่หนองหลวง มิติที่ 2 ได้แก่โครงสร้างพื้นฐานโดยการพัฒนาพื้นที่โดยรอบ การสร้างถนน และสิ่งอำนวยความสะดวก ซึ่งนำไปสู่มิติที่ 3 คือการพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว และมิติที่ 4 คือการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร และฟื้นฟูเพื่อให้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์สัตว์น้ำ ซึ่งในอดีตหนองหลวงแห่งนี้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์สัตว์น้ำ ของจังหวัดเชียงรายแต่ในปัจจุบัน ปัญหาผักตบชวา รวมถึงเชิงตะกอนทำให้บางพื้นที่ตื้นเขิน สัตว์มีปริมาณลดลง  และมิติที่ 5 คือการส่งเสริมอาชีพให้คนในชุมชนสามารถพึ่งพาตนเองได้ โดยใช้พื้นที่แหล่งน้ำหนองหลวงให้เป็นประโยชน์

        ทางด้าน นายทวีศักดิ์ จันทร์หน่อแก้ว นายกเทศมนตรีตำบลสิริเวียงชัย กล่าวว่า พื้นที่แหล่งน้ำหนองหลวง ตั้งอยู่ในพื้นที่ 3 ตำบล 2 อำเภอ คือ ตำบลเวียงชัย อำเภอเวียงชัย ตำบลดอนศิลา อำเภอเวียงชัย และตำบลห้วยสัก อำเภอเมืองเชียงราย ซึ่งได้บูรณาการการแก้ไขปัญหาผักตบชวา โดยเล็งเห็นการพัฒนาพื้นที่แหล่งน้ำหนองหลวง ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว ประจำจังหวัดเชียงราย โดยในการฟื้นฟูระยะแรกได้นำทุ่นมากั้นการไหลของผักตบชวา และได้นำรถแบคโฮของกรมชลประทาน เข้ามาช่วยตักผักตบชวา และขนย้าย เพื่อนำไปกำจัด โดยประชาชนจะเข้ามาเก็บ เพื่อนำไปแปรรูปเป็นปุ๋ยหมัก หรือเพาะเห็ดต่อไป ซึ่งแหล่งน้ำหนองหลวงแห่งนี้มีความพร้อมในทุกด้าน โดยมีสวนสาธารณะ เส้นทางปั่นจักรยาน รวมถึงสะพานข้ามถนนบายพาสที่ตัดผ่านบริเวณนี้อีกด้วย

       หนองหลวง  ตั้งอยู่ในพื้นที่ 3 ตำบล 2 อำเภอ คือ ตำบลเวียงชัย อำเภอเวียงชัย จำนวนกว่า1000 ไร่ ตำบลดอนศิลา อำเภอเวียงชัย จำนวนกว่า 1000 ไร่ และตำบลห้วยสัก อำเภอเมืองเชียงรายกว่า 6000 ไร่ ทั้งนี้บริเวณรอบปากอ่างเก็บน้ำหนองหลวงเชียงราย มีเกาะปรากฎอยู่ทั้งหมด คือ เกาะแม่หม้าย เกาะดงมะเฟือง เกาะสันป่าเป้า เกาะสันกลาง เกาะทองกวาว เกาะไหมเย็บ(เกาะแม่หยิบ)เกาะขนุน และเกาะไผ่เหมย โดยที่ผ่านมามีชาวบ้าน และกลุ่มนักสำรวจตรวจพบเสาวิหาร วัด โบราณสถาน ปากถ้ำ อยู่เลยจากฝั่งอ่างเข้าไปในเขตเกาะแม่หม้าย ถึงเกาะดงมะเฟือง อีกทั้งยังขุดพบฆ้องโบราณขนาดใหญ่ จำนวน 12 ใบในบริเวณหน้าศาลเจ้าแม่หนองหลวงเชียงราย จึงสันนิษฐานกันว่าอ่างเก็บน้ำหนองหลวงเชียงราย เป็นเมืองโยนกไชยบุรีซึ่งล่มจมลงไปในสมัยพระเจ้ามหาไชยชนะ เมื่อพุทธศักราช 370

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เอง

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
  • เปิดใช้งานตลอด

บันทึกการตั้งค่า