ภูมิภาค

รองอธิบดี ควง ผู้ตรวจ พช. เยือน “มหานครแห่งโคก หนอง นา” อุบลราชธานี พาชมความสำเร็จที่ สำโรง และ ตระการพืชผล

วันที่ 18 เมษายน 2565 นายสมคิด จันทมฤก อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน มอบหมายให้ นายนิวัติ น้อยผาง รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน พร้อมด้วย นายสรสาสน์ สีเพ็ง ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตามการดำเนินโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่โคก หนอง นา โมเดลจังหวัดอุบลราชธานี โดยมี นายพิสดาร ประดา พัฒนาการจังหวัดอุบลราชธานี นางสาววิจิตร หลงชิน ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน นายธงชัย ครุฑแสน ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน นักวิชาการพัฒนาชุมชน และเจ้าหน้าที่ในสังกัดสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมให้การต้อนรับและสนับสนุนการดำเนินงาน

โดยในเวลา 08.30 . นายนิวัติ น้อยผาง พร้อมด้วย นายสรสาสน์ สีเพ็ง ได้พบปะให้กำลังใจและรับฟังการสรุปผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่โคก หนอง นา โมเดลจากพัฒนาการจังหวัดอุบลราชธานี ผู้อำนวยการกลุ่มงาน และเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ในภาพรวมของจังหวัดฯ ทั้งแปลงศูนย์เรียนรู้ระดับตำบล (Community Lab Model for quality of Life : CLM) และแปลงพื้นที่ต้นแบบระดับครัวเรือน (Household Lab Model for quality of Life : HLM) ซึ่งจังหวัดอุบลราชธานี ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากทางรัฐบาล (งบเงินกู้) มากที่สุดในประเทศไทย ถึง 4,044 แปลงจนได้รับฉายาว่ามหานครแห่งโคก หนอง นา

จากนั้นในเวลา 09.30 . รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน พร้อม พัฒนาการจังหวัดอุบลราชธานีและคณะได้เดินทางลงพื้นที่เพื่อตรวจเยี่ยมการดำเนินงานโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่โคก หนอง นา โมเดลแปลงศูนย์เรียนรู้ระดับตำบล (Community Lab Model for quality of Life : CLM) ของนายประชัน คุ้มหินลาดบ้านโนนสวรรค์ หมู่ที่ 12 ตำบลสำโรง อำเภอสำโรง จังหวัดอุบลราชธานี โดยมี นายปรีดา อุ่นอุดม นายอำเภอสำโรง นางศิรินุช สูงสุด พัฒนาการอำเภอสำโรง หัวหน้าส่วนราชการระดับอำเภอ เจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ  ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนันผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน (ผู้นำ อช.) และเครือข่ายโคก หนอง นา โมเดลในพื้นที่ร่วมให้การต้อนรับและนำเสนอผลการดำเนินงาน

โอกาสนี้ นายนิวัติ น้อยผาง รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ได้กล่าวกับผู้ที่มาร่วมให้การต้อนรับและนำเสนอผลการดำเนินงาน ว่า

ผมดีใจมากที่ได้กลับมาเยือนถิ่นอำเภอสำโรงอีกครั้ง ซึ่งตนเคยเป็นนายอำเภอสำโรง อยู่ประมาณ 6 เดือน ซึ่งการมาในครั้งนี้ มีเป้าหมายในการตรวจเยี่ยมโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่โคก หนอง นา โมเดลทั้งแปลงศูนย์เรียนรู้ระดับตำบล (CLM) เเละแปลงระดับครัวเรือน (HLM) ที่ได้ดำเนินการนั้น มีความมุ่งหมายเพื่อให้เป็นต้นแบบในการเปลี่ยนแนวคิดในการประกอบอาชีพของพี่น้องประชาชนให้ดีขึ้น โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ในการส่งเสริมการเรียนรู้ เเละการมีส่วนร่วมโดยใช้ศาสตร์พระราชา ควบคู่ไปกับ หลักกสิกรรมธรรมชาติ และประสบการณ์ที่เราลงมือปฏิบัติจริงในพื้นที่ นำมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันเเละกัน ทำให้เกิดองค์ความรู้  เกิดปัญญาในการใช้ชีวิตเพื่อไปสู่จุดมุ่งหมายของโครงการ ก็คือการสร้างความเพียงพอให้ตนเองก่อน เเล้วขยายไปภายนอก มีการแบ่งปัน มีการทำบุญ ทำทาน

รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ยังได้กล่าวเพิ่มเติมอีกว่าการดำเนินโครงการ เป็นการลงทุนร่วมกันระหว่างรัฐกับประชาชน รัฐก็คือกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย ซึ่งเป็นหน่วยดำเนินการ ร่วมกับประชาชนในฐานะผู้นำการเปลี่ยนแปลง โดยการทำให้ดูอยู่ให้เห็น ให้คนสนใจ เเล้วเป็นครูพาทำ พาผลิต มีมาตรฐานอินทรีย์วิถีไทย หรือ Earth Safe Standard ตามหลักกสิกรรมธรรมชาติ บนพื้นฐานการเกื้อกูลซึ่งกันเเละกัน สร้างความเชื่อมั่น สร้างเเรงบันดาลใจในการขับเคลื่อนร่วมกัน สุดท้ายขอเป็นกำลังใจให้ทุกคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการขับเคลื่อนโครงการนี้ ได้ร่วมกันขับเคลื่อนโครงการให้บรรลุเป้าหมาย ซึ่งจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชน ให้เขามีคุณภาพชีวิตที่ดีเเละอยู่อย่างมีความสุข

ต่อมาในเวลา 11.00 . นายนิวัติ น้อยผาง รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน พร้อมด้วย นายสรสาสน์ สีเพ็ง ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน นายพิสดาร ประดา พัฒนาการจังหวัดอุบลราชธานี และคณะจากสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุบลราชธานี ได้เดินทางต่อไปยังแปลงโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่โคก หนอง นา โมเดลในพื้นที่ตำบลโนนกุง อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี อีก 4 แปลง โดยมี นายพงษ์ธร จันทร์สวัสดิ์ นายอำเภอตระการพืชผล นางคำประไพ รักษาขันธ์พัฒนาการอำเภอตระการพืชผล หัวหน้าส่วนราชการระดับอำเภอ ผู้บริหารองค์การส่วนปกครองท้องถิ่น เจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ ผู้นำชุมชน และเจ้าของแปลง ร่วมให้การต้อนรับและนำเสนอผลการดำเนินงาน

สำหรับอำเภอตระการพืชผล มีครัวเรือนเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่โคก หนอง นา โมเดล” (งบเงินกู้) จำนวน1,045 ครัวเรือน แยกเป็นแปลงศูนย์เรียนรู้ระดับตำบล (CLM) พื้นที่ 15 ไร่ จำนวน 13 แปลง และพื้นที่ครัวเรือนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต ระดับครัวเรือน (HLM) พื้นที่ 3 ไร่ จำนวน 546 แปลง และพื้นที่ครัวเรือนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต ครัวเรือน (HLM) พื้นที่ 1 ไร่ จำนวน486 แปลง รวมทั้งสิ้น 1,045 แปลง

ภายหลังจากการดำเนินงานโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต ตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่โคก หนอง นา โมเดลได้มีการประเมินผลการดำเนินงานของอำเภอตระการพืชผล โดยจัดอยู่ในระดับ A จำนวน 39 แปลง, ระดับ B จำนวน 992 แปลง และระดับ C จำนวน 14 แปลง โดยตัวชี้วัดที่ไม่ผ่านเกณฑ์มากที่สุด คือหนองหรือบ่อไม่สามารถกักเก็บน้ำไว้ใช้ได้ตลอดปี ซึ่งอำเภอตระการพืชผลได้กำหนดให้มีการจัดประชุมเหลียวหลังแลหน้าครัวเรือนเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการ เพื่อวางแผนขับเคลื่อนปรับปรุงในตัวชี้วัดที่ไม่ผ่านเกณฑ์ต่อไป

ในส่วนของการตรวจเยี่ยมโครงการ ในพื้นที่ตำบลโนนกุง อำเภอตระการพืชผล ของรองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน และคณะ ในครั้งนี้นั้น ได้เยี่ยมชมความสำเร็จในการดำเนินงาน แปลงศูนย์เรียนรู้ระดับตำบล (CLM) พื้นที่ 15 ไร่ ของนายแก้วกล้า บัวศรี และแปลงนางคำผ่อน อ่อนท้าว บ้านโคกสว่าง หมู่ที่ 2 ต่อด้วย แปลงระดับครัวเรือน (HLM) ของนายสุพรรณ วิชัยแสง บ้านร่องหมู หมู่ที่ 7 และแปลงนางดวงฤดี หลงชิน บ้านน้ำคำ หมู่ที่ 4 พื้นที่เข้าร่วมโครงการ 1 ไร่ ซึ่งเป็นครัวเรือน ที่พลิกวิกฤติให้เป็นโอกาส โดยการลงมือบริหารจัดการพื้นที่นาของตนเอง ตามหลักทฤษฎีใหม่ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 ประยุกต์สู่โคก หนอง นาโมเดลและสามารถสร้างรายได้ให้เกิดขึ้นไม่ต่ำกว่าเดือนละ 2,500-3,000 บาท ซึ่งแปลงเหล่านี้ ถือเป็นครัวเรือนต้นแบบที่ประสบความสำเร็จในการดำเนินงานโครงการ ให้ครัวเรือนอื่นได้ศึกษาและเป็นแบบอย่างต่อไป

นอกจากนั้น ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ในแปลง CLM และ HLM ของตำบลโนนกุง ครั้งนี้ ยังได้เดินเยี่ยมชมแปลงพืชผักสวนครัว พร้อมเก็บผลผลิตพืชผักสวนครัว และการเรียนรู้การปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร ทั้งนี้ การดำเนินทุกกิจกรรมได้ปฏิบัติตามมาตรการเฝ้าระวังโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) อย่างเคร่งครัด

กมลพร คำนึง

สุมาลี สมเสนาะข่าว

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เอง

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
  • เปิดใช้งานตลอด

บันทึกการตั้งค่า