เทศบาลเมืองยโสธร จับมือ มศว.ผลักดัน*ชุมชนมีดี*

ฝ่ายบริการวิชาการเพื่อสังคม วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ(มศว.)ร่วมมือกับเทศบาลเมืองยโสธร ผลักดันผลิตภัณฑ์ชุมชน ภายใต้แนวคิดชุมชนมีดี

โดยคณาจารย์ได้เข้าร่วมหารือแนวทางกับเทศบาลเมืองยโสธร นำโดย นายณัฐพล นาคสุขนายกเทศมนตรีเมืองยโสธร  พร้อมด้วย นายสัตวแพทย์ กัมทร พรจิรเวช รองนายกเทศมนตรีเมืองยโสธร ผอ.พงษ์ลดา สมพงษ์ และพนักงานกองสวัสดิการสังคม

จากนั้นได้ลงพื้นที่พบกับผู้นำชุมชน ทั้ง 23 ชุมชนในเขตเทศบาลเมืองยโสธร ซึ่งได้นำเสนอสินค้าและผลิตภัณฑ์จากภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยในระยะที่ 2 วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม จะนำนิสิตในสาขาวิชาต่างๆ มาบูรณาการความรู้เพื่อพัฒนาสื่อและผลิตภัณฑ์ให้กับชุมชนต่อไป

ทั้งนี้ นายณัฐพล นาคสุข และเทศบาลเมืองยโสธร มีสโลแกนว่าร่วมด้วยช่วยกัน สร้างชุมชนให้น่าอยู่” (Community for sustainable lifestyle)