ศาลจังหวัดปทุมธานี จัดโครงการ “ เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายยาเสพติดที่แก้ไขใหม่ ” เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการบังคับใช้กฎหมายยาเสพติด

วันนี้ ( 2 ธ.ค.64 ) เวลา 13.00 น. ที่ ศาลจังหวัดปทุมธานี นายปรีชา พรหมเพชร ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดปทุมธานี ประธานเปิดโครงการ “ เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายยาเสพติดที่แก้ไขใหม่ ” เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการบังคับใช้กฎหมายยาเสพติดที่แก้ไขใหม่ ตามพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายยาเสพติด พ.ศ.2564 ซึ่งมีผลบังคับใช้ในวันที่ 9 ธันวาคม 2564 แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและผู้สนใจได้ทราบถึงกฎหมายยาเสพติดที่แก้ไขใหม่ได้อย่างถูกต้อง โดย รองศาสตราจารย์พิเศษ ดร.ประทีป ทับอัตตานนท์ ผู้พิพากษาอาวุโส ศาลจังหวัดปทุมธานี บรรยายเรื่อง ประมวลกฎหมายยาเสพติดและวิธีพิจารณาคดียาเสพติด