จังหวัดปทุมธานี ประชุมเตรียมการจัดตั้ง “ครัวพระราชทานอุปนายิกา ผู้อำนวยการสภากาชาดไทย” จังหวัดปทุมธานี

วันนี้ (24 มิ..64) เวลา 10.00 . ที่ ห้องประชุมราชสีห์บัวหลวง ศาลากลางจังหวัดปทุมธานี นายจรูญศักดิ์  สิงหเดช  รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี พร้อมด้วย นางกุลทรัพย์ ชื่นโกสุม นายกเหล่ากาชาดจังหวัดปทุมธานี  ประชุมเตรียมการจัดตั้งครัวพระราชทานอุปนายิกา ผู้อำนวยการสภากาชาดไทยจังหวัดปทุมธานี โดยมี นายชลิตผลศรีทอง หัวหน้ากลุ่มงานบริหารและประสานกิจการเหล่ากาชาดไทย เหล่ากาชาดจังหวัดปทุมธานี หัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม

 ด้วยสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย ทรงห่วงใยและทรงตระหนักถึงความเดือดร้อนของผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทรงพระราชทานพระราชานุญาต ให้จัดตั้งครัวพระราชทาน อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย จังหวัดปทุมธานี เพื่อประกอบอาหารปรุงสุกใหม่สำหรับนำไปแจกจ่ายแก่ประชาชนผู้กักตนเอง ที่มีความเสี่ยงสูง ผู้ยากไร้ และยากจนรวมถึงประชาชนและคนงานต่างด้าวที่ตกงานไม่มีรายได้ในพื้นที่จังหวัดปทุมธานี โดยเริ่มประมาณต้นเดือนกรกฏาคม 2564 สถานที่จัดตั้งครัวพระราชทานฯ มหาวิทยาลัยราชมงคลธัญบุรี