นายกเทศมนตรีนครรังสิต พร้อมด้วยทีมคณะผู้บริหาร และหัวหน้าส่วนราชการ เทศบาลนครรังสิต เป็นผู้แทนนายประยูร รัตนเสนีย์ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย ลงพื้นที่ชุมชน ส่งมอบนมจืดโดยความอนุเคราะห์ของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

 

วันที่ 10 มิ..2564 ร้อยตำรวจเอก ดร.ตรีลุพธ์ ธูปกระจ่าง นายกเทศมนตรีนครรังสิตพร้อมด้วยทีมคณะผู้บริหาร และหัวหน้าส่วนราชการ เทศบาลนครรังสิต เป็นผู้แทนนายประยูร รัตนเสนีย์ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย ลงพื้นที่ชุมชน ส่งมอบนมจืดโดยความอนุเคราะห์ของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข พร้อมทั้งเจลแอลกอฮอลสำหรับล้างมือ ของท่านอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และเครื่องเขียน แบบเรียน ของเล่นเด็กจากกองสวัสดิการสังคมเทศบาลนครรังสิต ให้กับเด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษาในพื้นที่ชุมชนคลองสองสามัคคี ที่มีอายุระหว่าง 2 -14 ปี เนื่องในกิจกรรมรณรงค์ปันน้ำใจ ให้นมน้องในวันดื่มนมโลก (World Milk Day 2021)  เพื่อเป็นการส่งเสริมและกระตุ้นให้เด็กกลุ่มเปราะบาง ตลอดจนเด็กด้อยโอกาสทางการศึกษาเห็นความสำคัญของการดื่มนม