เลือกตั้ง 2566

จีนศึกษา๒๘ แนวคิดของจีนในการผลักดันการปฏิบัติตามข้อตกลงการพัฒนาที่ยั่งยืนปี ๒๐๓๐ ของสหประชาชาติ

. ช่วยขจัดความยากจน ซึ่งการขจัดความยากจนเป็นความปรารถนาร่วมกันของประชาชนในทุกประเทศและเป็นพันธกิจร่วมกันของประชาคมระหว่างประเทศ ดังนั้น เป้าหมายหลักของวาระการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติปี ๒๐๓๐ (..๒๕๗๓) คือการขจัดความยากจนทุกรูปแบบในโลก โดยจีนช่วยประเทศกำลังพัฒนาอื่น ในการลดความยากจนและปรับปรุงความเป็นอยู่ของประชาชน ด้วยการช่วยเหลือในการสร้างสิ่งอำนวยความสะดวก ด้านสวัสดิการสาธารณะในชนบท แบ่งปันประสบการณ์ด้านการกำกับดูแลการเกษตร และดำเนินการถ่ายทอดเทคโนโลยี อาทิ

     . ดำเนินการสาธิตการลดความยากจน ช่วยเหลือประเทศกำลังพัฒนาอื่น ในการพัฒนากระบวนการลดความยากจน เช่น ดำเนินโครงการสาธิตการลดความยากจนในลาว เมียนมากัมพูชาและประเทศอื่น แสดงให้เห็นถึงประสบการณ์การลดความยากจน โดยการส่งเสริมหมู่บ้าน” (“整村推进”) ในการเสริมสร้างศักยภาพขององค์กรระดับหมู่บ้านและสนับสนุนความร่วมมือด้านการผลิตของเกษตรกร เพื่อช่วยให้คนในท้องถิ่นเปลี่ยนแนวคิดการพัฒนาและสร้างสรรค์แนวคิดในการบรรเทาความยากจน ผ่านการจัดโครงการวิจัยและฝึกอบรมและการจัดสัมมนาร่วมกับองค์การพัฒนาอุตสาหกรรมแห่งสหประชาชาติ การแบ่งปันแนวคิดการพัฒนาและประสบการณ์ในการลดความยากจนแก่ประเทศกำลังพัฒนา ฯลฯ

     . ช่วยประเทศที่เกี่ยวข้องอย่างแข็งขันในการปรับปรุงสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยในพื้นที่ชนบทและตอบสนองความต้องการด้านการขนส่งการผลิตและการดำรงชีวิตในท้องถิ่น

     . ปรับปรุงความสามารถในการกำกับดูแลของรัฐบาลในการบรรเทาความยากจนกลุ่มพิเศษและการดูแลทางการแพทย์ เช่น การกำหนดนโยบายสำหรับคนพิการและเสริมสร้างบริการฟื้นฟูสมรรถภาพสำหรับคนพิการ ฯลฯ

. ปรับปรุงความมั่นคงทางอาหาร เนื่องจากเกษตรกรรมเป็นรากฐานของการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศและความมั่นคงทางสังคม โดยเฉพาะการปรับมาตรการให้เข้ากับสภาพท้องถิ่นเพื่อช่วยให้ประเทศกำลังพัฒนาอื่น เร่งการพัฒนาการเกษตรบรรลุความพอเพียงด้านอาหารและประกันความมั่นคงด้านอาหาร กล่าวคือ

     . เพิ่มกำลังการผลิตทางการเกษตร โดยสร้างศูนย์สาธิตเทคโนโลยีการเกษตร การส่งเสริมพันธุ์ใหม่ที่ให้ผลตอบแทนสูง แนะนำเกษตรกรในการปรับปรุงกำลังการผลิต และให้ความช่วยเหลือทางด้านผู้เชี่ยวชาญ

     . ปลูกฝังการวิจัยทางวิทยาศาสตร์การเกษตรและบุคลากรทางเทคนิค เช่น  การสร้างโรงเรียนเทคนิคการเกษตรในประเทศกัมพูชา ฯลฯ

     . สนับสนุนการพัฒนาห่วงโซ่อุตสาหกรรมการเกษตร เช่น การสร้างโรงฆ่าสุกรและโคของประเทศคิวบา ฯลฯ

. ส่งเสริมพัฒนาการด้านสุขภาพ โดยปฏิบัติแนวคิดเรื่องผู้คนเป็นอันดับแรก และสนับสนุนการสร้างระบบสาธารณสุขในประเทศกำลังพัฒนาอื่น อย่างจริงจัง ในการปรับปรุงระดับบริการทางการแพทย์และสุขภาพเพื่อปกป้องชีวิตและสุขภาพของประชาชน อาทิ

     . การสร้างระบบสาธารณสุข เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งในการก่อสร้างระบบสาธารณสุขในแอฟริกา

     . ปรับปรุงความสามารถทางการแพทย์และสุขภาพขั้นพื้นฐาน โดยการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน

     .  เสริมสร้างบริการทางการแพทย์และสุขภาพ โดยการส่งสมาชิกทีมแพทย์ช่วยเหลือ

. รับประกันคุณภาพการศึกษา เนื่องจากการศึกษาเป็นรากฐานของการพัฒนา โดยให้ความช่วยเหลือในการสร้างโรงเรียน การปลูกฝังครูและขยายขนาดทุนการศึกษาเพื่อให้ประชาชนได้รับโอกาสทางการศึกษาที่ดีขึ้นและเป็นธรรมมากขึ้น อาทิ สนับสนุนการศึกษาขั้นพื้นฐาน การพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา และการส่งเสริมอาชีวศึกษา เป็นต้น

. ส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศ ซึ่งผู้หญิงเป็นกำลังสำคัญในการส่งเสริมพัฒนาการและความก้าวหน้าทางสังคม โดยจีนช่วยประเทศกำลังพัฒนาในการพัฒนาอาชีพของสตรี สร้างโอกาสในการเติบโตของสตรี และสนับสนุนและช่วยให้สตรีมีชีวิตที่สดใส เช่น เสริมสร้างการปกป้องสิทธิและผลประโยชน์ของสตรี และสร้างขีดความสามารถของสตรีโดยการฝึกอบรมฯลฯ

. ปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน เช่น สิ่งอำนวยความสะดวกด้านสวัสดิการสาธารณะ และพลังงานในประเทศกำลังพัฒนาอื่น เพื่อให้คนในท้องถิ่นมีความรู้สึกว่าได้รับประโยชน์และมีความสุขมากขึ้น รวมทั้งสนับสนุนการสร้างสถานสงเคราะห์ของรัฐ และปรับปรุงสภาพแวดล้อมการอยู่อาศัย ตลอดจนการเข้าถึงพลังงาน ฯลฯ

. ส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ยั่งยืนและมีนวัตกรรม เช่น กระบวนการสร้างอุตสาหกรรมของประเทศกำลังพัฒนา และการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล ฯลฯ

. สนับสนุนการปกป้องระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อม โดยจีนสนับสนุนแนวคิดอารยธรรมเชิงนิเวศของการอยู่ร่วมกันอย่างกลมกลืนระหว่างมนุษย์และธรรมชาติ การดำเนินโครงการด้านพลังงานใหม่ การ แบ่งปันประสบการณ์การพัฒนาสีเขียว การปฏิบัติตามอนุสัญญาระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้อง การคุ้มครองสัตว์ป่าและการป้องกันการกลายเป็นทะเลทรายและด้านอื่น เพื่อสร้างโลกที่สวยงาม เช่น การพัฒนาพลังงานสะอาด การปกป้องความหลากหลายทางชีวภาพ การตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ รวมทั้งการปกป้องมหาสมุทรและทรัพยากรป่าไม้ ฯลฯ

บทสรุป นอกจากการเร่งผลักดันการปฏิบัติตามข้อตกลงการพัฒนาที่ยั่งยืนปี ๒๐๓๐ ของสหประชาชาติ โดยการสนับสนุนการลดความยากจนในประเทศกำลังพัฒนาอื่น แล้ว จีนยังได้เน้นการปรับปรุงระดับการพัฒนาการเกษตร การส่งเสริมความเสมอภาคทางการศึกษา การปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน และการรักษาสิ่งแวดล้อม ฯลฯ เพื่อมีส่วนร่วมอย่างแข็งขันในการดำเนินการตามวาระการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ ..๒๐๓๐ (..๒๕๗๓)

ประมวลโดย พลตรี ไชยสิทธิ์ ตันตยกุล

( ข้อมูลจากเว็บไซต์ http://www.gov.cn/xinwen/2021-01/10/content_5578617.htm )

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เอง

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
  • เปิดใช้งานตลอด

บันทึกการตั้งค่า