จังหวัดปทุมธานี ประชุมคณะกรรมการจัดพิธีทอดผ้าป่าสนับสนุนโครงการทุนเล่าเรียนหลวง

สำหรับพระสงฆ์ไทยและการประชุมผ่านระบบ(video Conference)  วันนี้ ( 6 ..64) เวลา 13.00 . นายพลากร  สุวรรณรัฐ องคมนตรี ในฐานะประธานกรรมการจัดพิธีทอดผ้าป่าสนับสนุนโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทยเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจัดพิธีทอดผ้าป่าสนับสนุนโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทยและการประชุมผ่านระบบ(video Conference) ร่วมกับคณะอนุกรรมการจัดพิธีทอดผ้าป่าสนับสนุนโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทยระดับจังหวัด โดยมี นายจรูญศักดิ์ สิงหเดช รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี  หัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม

สำหรับโครงการทุนเล่าเรียนหลวง พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้จัดพิธีทอดผ้าป่าเพื่อสนับสนุนและเผยแพร่การดำเนินงานของโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานผ้าไตรและพระมหากรุณาในพิธีทอดผ้าป่าประจำปี 2564 โดยพระราชทานผ้าไตร จำนวน 1 ไตร และพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ พลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ ประธานองคมนตรี เป็นประธานในพิธีทอดผ้าป่าในส่วนกลาง วัดบวรนิเวศวิหาร กรุงเทพมหานคร ในวันพุธ ที่ 13 ตุลาคม 2564  และพระราชทานผ้าไตร จำนวน 4 ไตร ให้วัดที่เจ้าคณะหนเลือก 4 จังหวัด ระหว่างวันที่ 13 ตุลาคม  ถึงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2564  รวมทั้ง พระราชทานผ้าไตร จำนวน 72 ไตรพระราชทานพระบรมราชานุญาต ให้ ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานในพิธีทอดผ้า วัดที่จังหวัดกำหนด จังหวัดละ 1 วัด

   สำหรับจังหวัดปทุมธานี ได้กำหนดจัดพิธีทอดผ้าป่าสนับสนุนโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย ในวันพฤหัสบดี ที่ 11 พฤศจิกายน 2564 วัดโบสถ์ อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี