*สืบสายโซ่แห่งความเมตตา* “หมอหนึ่ง”รองศาสตราจารย์ สัตวแพทย์หญิง ดร.นันทริกา ชันซื่อ

ผู้ผ่าตัดเต่าออมสินด้วยน้ำตานองหน้า

ได้สนทนาแล้ว สัมผัสได้ถึงความเมตตาที่มีต่อสรรพสัตว์

ข้าพเจ้าเขียนหนังสือเล่มเล็กๆ

ชื่อโปรดสัตว์กลับได้บาป

ไว้แจกจ่ายให้พวกสะเดาะเคราะห์ต้วเอง แต่สัตว์ต้องตาย

ปลายเดือนมกราคม 2565 ส่งให้ญาติธรรมถึงบ้าน

(เชิญร่วมบุญ กองทุนเผยแผ่ธรรมะพระเท้าเปล่า

ธนาคารทหารไทยธนชาติ สาขากระทรวงกลาโหม

บัญชีออมทรัพย์เลขที่ 039-2-72317-7

โทร.084-437-8182)