ภูมิภาค

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมุกดาหาร กำชับทุกโรงเรียนในสังกัดพื้นที่ให้เข้มงวดกวดขับกับรถตู้รับส่งนักเรียน

  เมื่อวันที่ 2 ..2565 ที่โรงแรมมุกดาหาร แกรนด์  อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร นายธฤติ ประสานสอน ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ เขต 11 เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมสัมมนาการขับเคลื่อนนโยบายกระทรวงศึกษาธิการสู่การปฏิบัติปีงบประมาณ 2565 พร้อมด้วย นายสุทธิชัย จรูญเนตร อดีตประธานคณะกรรมการแก้ไขปัญหาหนี้สินครูกระทรวงศึกษาธิการ  นายวีระพงษ์ ทองผา  รองเลขาธิการคณะกรรมการ สกสค.  นายวิริยะ ทองผา อดีตนายก อบจ.มุกดาหาร โดยมีนายชนะศักดิ์ ทันทิมา ศึกษาธิการจังหวัดมุกดาหาร กล่าวรายงาน พร้อมด้วยคณะครู อาจารย์ และบุคคลากรทางการศึกษาในสังกัดศึกษาธิการจังหวัดมุกดาหาร เข้าร่วมในครั้งนี้ประมาณ500 คน

  นายชนะศักดิ์ ทันทิมา ศึกษาธิการจังหวัดมุกดาหาร เปิดเผยว่า  สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมุกดาหาร เห็นความสำคัญของการขับเคลื่อนนโยบายด้านการศึกษาในพื้นที่จังหวัดมุกดาหาร ให้เกิดประสิทธิผลครอบคลุมทุกภาคส่วน ได้มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาทุกระดับ แบบบูรณาการ รวมทั้งการขับเคลื่อนนโยบายสำคัญของกระทรวงศึกษาธิการ อาทิ โครงการพาน้องกลับมาเรียน โครงการปักหมุดการศึกษา โครงการความปลอดภัยในสถานศึกษา โครงการโรงเรียนคุณภาพ โครงการอาชีวะอยู่ประจำเรียนฟรีมีอาชีพ โครงการแก้ไขปัญหาหนี้สินครู โดยความร่วมมือจากหน่วยงานสังกัดกระทรวงศึกษาธิการในจังหวัด โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้การขับเคลื่อนนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ สู่การปฎิบัติ เพื่อสรุปรายงานผลการขับเคลื่อนนโยบายต่อสาธารณะ เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติหน่วยงาน องค์กร บุคคลที่มีการขับเคลื่อนนโยบายดีเด่น และเพื่อสะท้อนภาพความสำเร็จของหน่วยงานอื่น ที่เกี่ยวข้องได้รับทราบผลการดำเนินงาน ตลอดจนได้นำประสบการณ์มาถอดบทเรียนเพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาการศึกษาต่อไป

  ด้านนายธฤติ ประสานสอน ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ เขต 11 กล่าวว่า  สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมุกดาหาร พร้อมกับหน่วยงานทางการศึกษาทุกสังกัด และนอกสังกัด กระทรวงศึกษาธิการ ได้ร่วมการจัดสัมมนาในการขับเคลื่อนผลสำเร็จ และอุปสรรคปัญหาในการดำเนินงานของการศึกษาของจังหวัดมุกดาหาร และภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง ซึ่งในนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ รัฐมนตรีได้มอบหมายให้หน่วยงานสถานศึกษาในสังกัด ได้ขับเคลื่อนทั้งนโยบายเร่งด่วน และนโยบายประจำโดยเฉพาะนโยบายเร่งด่วน ขอให้ดำเนินการอย่างมุ่งมั่นตั้งใจอย่างเต็มที่ ไม่ว่าโครงการพาน้องกลับมาเรียน โครงการปักหมุดการศึกษา โครงการความปลอดภัยในสถานศึกษา โครงการโรงเรียนคุณภาพ โครงการอาชีวะอยู่ประจำเรียนฟรีมีอาชีพโครงการแก้ไขปัญหาหนี้สินครู  ซึ่งในจังหวัดมุกดาหารได้ชื่นชมและขอบคุณ นโยบายต่าง ได้ขับเคลื่อนอย่างมีประสิทธิภาพ และคุณภาพ และพาน้องกลับมาเรียนได้ 100 % พากลับมาห้องเรียนได้ 99.99 %  เหตุผลที่ไม่ 100 % เต็มเนื่องจากเด็กนักเรียนคนนั้น เป็นเด็กต่างชาติ พอเขากลับไปประเทศเพื่อนบ้าน เขาก็ไปเรียนที่บ้านเขา ส่วนโครงการแก้ไขปัญหาหนี้สินครู เป็นนโยบายที่สำคัญที่นายกรัฐมนตรี ได้กำชับให้กระทรวงศึกษาธิการได้ถือปฎิบัติ ถือเป็นอันดับเร่งด่วนที่จะต้องร่วมด้วยช่วยกัน ที่จังหวัดมุกดาหารโดยท่านประธานสหกรณ์ออมทรัพย์ครู พร้อมคณะกรรมการสหกรณ์ได้ร่วมกันกับคณะกรรมการแก้ไขปัญหาหนี้สินครูของระดับจังหวัด ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ระดับหน่วยงาน โดยเฉพาะสำนักงานประถมศึกษา ซึ่งเป็นเลขานุการ ได้ร่วมด้วยช่วยกันกับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูมุกดาหาร ได้อย่างดียิ่ง เป้าหมายที่มาลงทะเบียนดำเนินการได้มากกว่าไม่มาลงทะเบียน จะทำให้ครูมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ทำให้ครูมีเวลามีกำลังใจในการเข้าห้องเรียนจากการเรียนการสอนอีกด้วย

  ส่วนข่าวคราวที่ได้ยินต่าง ที่มีความรุนแรงที่เกิดขึ้นจากครู บุคลากร และเด็กนักเรียน ซึ่งทางรักษาการณ์นายกรัฐมนตรี ได้สั่งกำชับกระทรวงศึกษาธิการ ให้ดูแลลูก เด็กนักเรียน ให้เข้มงวดกวดขัน ในการดูแลป้องกัน โดยเฉพาะข่าวที่ได้รับรู้รับทราบซึ่งเป็นสิ่งที่สะเทือนใจ ไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้น ทางสำนักงานทุกหน่วย ได้ถือปฎิบัติที่ดูแลเด็ก ไม่ว่าประถมศึกษา ไม่ว่าสถานศึกษาเอกชน ได้กำชับผู้อำนวยการโรงเรียนและที่สำคัญได้ย้ำไปยัง พ่อแม่ผู้ปกครอง และผู้ประกอบการที่มีรถรับส่งนักเรียน ขอให้ถือปฎิบัติอย่างเข้มงวด ให้ดูแลลูกเด็กนักเรียนอย่างเข้มแข็ง เพื่อไม่ไห้เกิดในสิ่งที่ไม่คาดฝันเกิดขึ้น ในทุกมิติของความปลอดภัย และในวันนี้และพวกเรามีแผนป้องกันและแผนเผชิญเหตุ ขณะเดียวกันในสิ่งที่เกิดขึ้น พวกเราต้องบอกด้วยว่าต้องไม่เกิดขึ้นโดยเด็ดขาด จะดูแลบุตรหลานของท่านเสมือนหนึ่งดูแลบุตรหลานของตนเอง

ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวต่ออีกว่า ส่วนได้มีข่าวมีเด็กนักเรียนลืมไว้ในรถตู้  โดยท่านผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษา ผอ.โรงเรียน และหน่วยงานความปลอดภัย และ ผวจ. ได้กำชับในการดูแลเคลื่อนย้ายเด็กนักเรียน โดยเฉพาะรถรับส่งนักเรียนขอให้ถือปฎิบัติอย่างเข้มงวด และเข้มแข็ง เช่น ก่อนที่จะขับรถออกไปตรวจตราสภาพความพร้อมของรถ นับจำนวนรายหัวนักเรียนทั้งขึ้นและลงจากรถ ให้ดูแลความเรียบร้อย ซึ่งสิ่งเหล่านี้ให้มีการซ้อมความเข้าใจไปยังโรงเรียน ผู้ประกอบการทุกโรงเรียนทุกสถานศึกษาต่อไป

  นายสุทธิชัย จรูญเนตร อดีตประธานคณะกรรมการแก้ไขปัญหาหนี้สินครูกระทรวงศึกษาธิการ  กล่าวว่า การแก้ไขปัญหาหนี้สินครู คือการให้ดอกเบี้ยต่ำ คือหน้าที่ของคณะกรรมการในระดับเขต ระดับจังหวัดและเรื่องสำคัญคือการพัฒนาให้ความรู้ครู ในเรื่องของการเงิน ในเรื่องของการบริหารจัดการรายได้ที่มีอยู่ โดยการพัฒนาครู โดยท่านปลัดได้จัดโครงการอบรมครู ซึ่งแบ่งเป็น 3 ช่วง คือช่วงที่ 1 ครูที่บรรจุใหม่ ช่วง 2 คือ ครูที่ทำงานมาระยะหนึ่ง ช่วงสุดท้ายคือ ก่อนเกษียน 10 ปี โดยให้ความรู้เพื่อที่จะปรับตัวได้ทัน ซึ่งขณะนี้อยู่ในระดับเขตที่จะ

อนุศักดิ์เสาวภา แสนวิเศษ

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เอง

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
  • เปิดใช้งานตลอด

บันทึกการตั้งค่า