ภูมิภาค

ตอนที่ 2 กรอ.เหนือล้านนาตะวันออกฝ่า “โควิด ขาลง” ทวงเปิดด่านค้า 3 จังหวัด พร้อมบุกเจรจาธุรกิจ – ท่องเที่ยวกลุ่มประเทศอินโดจีน เส้นทาง China-Indochina Peninsula economic corridor

รายงานพิเศษโดย เปี่ยมศักดิ์ แพทยกุล

…………………

ผวจ.เชียงรายย้ำโควิด-19 เป็นช่วงขาลงแล้ว ถ้าไม่กลายพันธ์อีกเดินหน้าเศรษฐกิจเต็มที่กรอ.เหนือล้านนา ตอ. ระดมข้อมูลเร่งรัฐบาลไฟเขียว เตรียมพร้อมเปิดด่านชายแดน 3 ใน 4 จังหวัด หลังรอประเทศเพื่อนบ้านพร้อม มุ่งพัฒนาด่านส่งออกผลไม้ภาคเหนือป้อนตลาดจีน แนะช่องสะดวกใช้ Border Pass จ้างแรงงานต่างด้าว

ผู้สื่อข่าวรายงานบรรยากาศต่อจากรายงานจากตอนที่แล้ว การประชุมที่ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2565  ของคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชน เพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ (กรอ.) ครั้งที่ 2/2565 กลุ่มภาคเหนือตอนบน 2 .เชียงราย พะเยา แพร่ น่าน โดยนายภาสกร บุญญลักษม์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ทำหน้าที่ประธานประชุมในฐานะหัวหน้ากลุ่มจังหวัด ถึงกรณีเขตเศรษฐกิจพิเศษเชื่อมโยงกับอนุภาค GMS (Greater Mekong Subregion) เรื่องระเบียงเศรษฐกิจ จะมองเฉพาะจ.เชียงราย เชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง อยู่ในแผน One Belt One Road ไม่ได้ เพราะน่าน พะเยา จุดผ่านแดนถาวรภูดู่  .อุตรดิตถ์ยังเป็นเส้นที่ 4 China-Indochina Peninsula economic corridor จึงเสนอให้ ครม.ปรับเปลี่ยนให้เหมาะสม

ด้านศศิธร ทนันชัยสำนักงานพาณิชย์จ.พะเยา เสนอ 2 ประเด็นเพื่อพิจารณาบรรจุเข้าจัดทำแผนคือ ขอสนับสนุนเพิ่มศักยภาพผู้ประกอบการค้าชายแดน และเพิ่มจุดส่งออกนำเข้า ภาคผนวกพิธีสารว่าด้วยการกำหนดกักกันโรค และตรวจสอบการส่งออกและนำเข้าผลไม้ผ่านประเทศที่สาม ระหว่างประเทศไทย จีนและสปป.ลาว

โดยประเด็นแรก ช่วงที่ผ่านมาสถานการณ์โควิดทำให้สปป.ลาว ไม่อนุญาตประชาชนทั่วไปเข้าออก อนุญาตเฉพาะรถยนต์บรรทุกสินค้า ส่งผลให้การเชื่อมโยงความสัมพันธ์การค้าไม่ต่อเนื่อง ประกอบกับผู้ประกอบการค้าชายแดนเป็นขนาดเล็ก ยังไม่เข้าใจกฎระเบียบนำเข้าส่งออก และสิทธิประโยชน์การค้าลงทุน ประสบปัญหาการตลาด จึงกำหนดแนวทางพัฒนาช่องทางการตลาด ส่งเสริมความสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้าน โดยจัดงานแสดงสินค้าและส่งเสริมการลงทุน เพิ่มมูลค่าการค้าชายแดน ด้วยวิธีการอบรมและสร้างเครือข่ายฯ เจรจาธุรกิจ และการศึกษาดูงานระบบเชื่อมต่อรถไฟลาวจีน

ส่วนประเด็นการเพิ่มจัดส่งออกนำเข้าฯ เนื่องจากด่านบ้านฮวก .ภูซาง .พะเยา มีเส้นทางการค้าเชื่อมโยงกับสปป.ลาว ทำให้เราเห็นโอกาสการค้า ลงทุน การท่องเที่ยวและlogistics หรือกระบวนการจัดการสินค้าและบริการ ตลอดห่วงโซ่อุปทาน ผ่านแขวงอุดมไชยเชื่อมโยงไปสู่จีนได้ แต่ด่านบ้านฮวกยังไม่มีหน่วยงานด้าน CIQ (Custom Immigration Quarantine) หรือ ผู้โดยสารขาออกที่ผ่านพิธีการศุลกากร (Custom) การตรวจคนเข้าเมือง(Immigration) และผ่านด่านตรวจกักกันพืชและสัตว์ (Quarantine) รวมถึงด่านนี้ยังไม่ได้อยู่ในภาคผนวกและนำเข้าของพิธีสารฯ ดังกล่าว รวมถึงอยู่ระหว่างศึกษา EIA (Environmental Impact Assessment Report) หรือการทำรายงานวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม เพื่อขออนุญาตกรมป่าไม้ให้ใช้พื้นที่ 6.5 ไร่ ใกล้จะเสร็จแล้ว โดยมีบริษัทจากต่างจังหวัดมาขออนุญาตนำออกสินค้า ซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาได้แจ้งหนังสือถึงอธิบดีกรมวิชาการเกษตรฯ แล้ว

ต่อมา นายเกรียงไกร วีระฤทธิพันธ์ ประธานอุตสาหกรรมกลุ่มภาคเหนือตอนบน 2 ได้กล่าวถึงข้อมูลโควิด-19 ที่มีแนวโน้มลดลง ขณะที่เศรษฐกิจค่อนข้างถดถอย รายได้ที่มาจากในประเทศเป็นไปได้ยาก เนื่องจากนักท่องเที่ยวจากต่างประเทศเดินทางเข้ามาน้อย ขณะที่ กรอ.กลุ่มจังหวัดนี้มีจุดเด่นอยู่ที่ชายแดน 3 จังหวัด ยกเว้นจ.แพร่ ดังนั้นการประชุม กกร. หรือคณะกรรมการร่วมสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สมาคมธนาคารไทย น่าจะสร้างความชัดเจนเรื่องด่านชายแดน ที่ผ่านมาล้วนมีปัญหา

ล่าสุด มีข่าวโอกาสเปิดชายแดนเดือนพฤษภาคมนี้ ดังนั้น กกร.หรือยุทธศาสตร์จังหวัด น่าจะสร้างความชัดเจน ให้นักธุรกิจที่เกี่ยวข้องและภาครัฐ จะได้เตรียมความพร้อม แม้กระทั่งแรงงานต่างด้าว ที่จะต้องเกี่ยวข้องกับประเทศพม่าและลาว แต่ปัญหาปัจจุบันการขับเคลื่อนทั้งหมดต้องรอจากส่วนกลาง ควรหาข้อสรุปใช้ประโยชน์ Border Pass หรือหนังสือผ่านแดนสำหรับแรงงานต่างด้าวไปก่อน

นายภาสกร บุญญลักษม์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ในฐานะหัวหน้ากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 กล่าวว่า สถานการณ์โควิดทำให้ต้องระงับการเดินทางชั่วคราว 3 จังหวัดของกลุ่มนี้ทิศทางคล้ายคลึงกัน ขณะนี้มี 17 จังหวัดชายแดน ที่เปิดดำเนินการตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคมเหลือ 5 จังหวัดเท่านั้น ประกอบด้วยแม่ฮ่องสอน เชียงราย พะเยา น่านและอุบลราชธานี ทางกระทรวงมหาดไทยได้เตรียมการมาพอสมควร เช่น .เชียงรายมีความตั้งใจที่จะขับเคลื่อนเศรษฐกิจ เนื่องจากช่วงหนึ่งควบคุมโควิดระบาดได้ จุดผ่อนปรนทั้งหมด 10 จุด ตั้งแต่เมียนมาถึงลาว ขอไปแล้ว 7 จุดที่มีความพร้อม ตั้งแต่วันที่ 21 กุมภาพันธ์

มหาดไทยให้เป็นดุลพินิจของผู้ว่าราชการจังหวัด โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด แต่ดูแล้วสถานการณ์ประเทศเพื่อนบ้าน น่าจะเปลี่ยนแปลงไปไม่เหมือนเดิม อาจเป็นที่การค้าระหว่างลาว จีนมากขึ้น ซึ่งแน่นอนผลกระทบที่ตามมาก็เห็นได้ชัด เจ้าแขวงบ่อแก้วสปป.ลาวได้ทำหนังสือตอบกลับมา ยินดีที่จะเปิดการค้าแต่ขอคุยกับหน่วยงานภายในก่อน จนบัดนนี้ยังไม่ตอบกลับมานายภาสกร ผวจ.เชียงรายในฐานะหัวหน้ากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 ระบุและว่า จึงให้นายอำเภอและผู้ประกอบการชายแดนทั้งหมดช่วยกดดันทางโน้นด้วยรวมถึงด้านเมียนมาก็ไม่มีผลแต่ประการใด

ในขณะที่รัฐบาลหรือ ศบค. (ศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019) พูดคุยกันจะเปิดจุดด่านถาวรของชายแดนทั้งหมด ถามความพร้อมแต่ละจังหวัด โดยเป็นช่วงปีใหม่ที่โควิดคลัสเตอร์ต่างๆ ตามมา โอไมครอนค่อนข้างสูงเป็นความกังวล ประกอบกับปีใหม่เมืองหรือสงกรานต์ที่ผ่านมาระบาดอีกระลอกหนึ่ง เราจับตาอย่างใกล้ชิด ทำเป้าหมายฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้นให้กลุ่ม 608 และประชาชนทั่วไปไม่ต่ำกว่าร้อยละ 70 และ 50 ตามลำดับเกรงว่าคนที่กลับเยี่ยมครอบครัวจะนำเชื้อมา ดังนั้นทีมระบาดวิทยาได้ดูตัวเลขอย่างใกล้ชิดสม่ำเสมอ สรุปแนวโน้มหลังสุด จุด Peak เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 4,054 คน ที่เหลือเป็นช่วงขาลงชัดเจน มั่นใจได้เลยว่าขณะนี้ถ้าไม่มีกลายพันธุ์เข้ามา .เชียงรายจะขอเปิดด่านชายแดนทั้งหมดโดยประชุมฝ่ายเกี่ยวข้องให้ความเห็นชอบไปแล้ว

นายภาสกร ผวจ.เชียงราย ในฐานะหัวหน้ากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 กล่าวว่า บางคนมองทำไมไม่เปิดด่านพร้อมกันทั้งหมดตั้งแต่เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม ยืนยันว่าคำนึงถึงความปลอดภัยและเศรษฐกิจ ต้องชั่งน้ำหนักให้ดี ปัจจุบันเมื่อจุด Peak โควิดได้เลยไปแล้วก็หันกลับมาเรื่องเศรษฐกิจเต็มที่ โดยตนได้พูดคุยกับกระทรวงมหาดไทยอย่างสม่ำเสมอ ก่อนหน้านี้ได้สอบถามรองปลัดกระทรวงฯ เป็นประธานประชุม พร้อมด้วย สมช.หรือสภาความมั่นคงแห่งชาติกรมควบคุมโรค กรณีเตรียมความพร้อมเรื่องประเทศเพื่อนบ้าน จะเปิดชายแดนลักษณะไหน ได้รับยืนยันว่าเราเปิดฝ่ายเดียว จึงยังไม่มีใครเข้าออก เจ้าหน้าที่จะไปก็นั่งตบยุงเฉยๆ ขณะที่การตรวจ RT-PCR (Polymerase chain reaction) หรือ ATK (Antigen test kit) ก็ยังไม่ชัดเจนด้วยเพิ่งมายกเลิกไม่ต้องตรวจเมื่อไม่นานนี้เอง

หลายแห่งไม่ได้เตรียมความพร้อมในเรื่องเอกสารเข้าออกไว้ และเปลี่ยนแปลงมาตรการตลอด โดยเฉพาะเอกสารที่ส่งมาจากประเทศเมียนมาเป็นภาษาพม่าล้วนๆ ไม่รู้เรื่องเลยว่าเป็นใคร ปลอมมาหรือเปล่า เพราะยังไม่มีการคุยกันระดับประเทศ

เราเป็นมิติที่ต่างกับจังหวัดอื่น เพราะมีการค้าชายแดนต้องใช้ให้เป็นประโยชน์ ผมยืนยันสะพาน 2 สะพาน 4 ของจ.เชียงราย ไม่ได้ส่งผลสินค้าส่งออกกับชาวเชียงรายเท่าไหร่ เพราะสินค้าส่วนใหญ่เป็นของส่วนกลางในประเทศ เช่น น้ำมัน เครื่องจักรอุตสาหกรรมขนาดใหญ่จนกว่าเครื่องอุปโภคบริโภค สินค้าเกษตรจึงจะเป็นของคนพื้นที่โดยตรง

(ข่าวนี้ยังไม่จบ โปรดรอติดตามตอนต่อไป ผู้ว่าฯ เชียงรายรอจังหวะพานักธุรกิจ สภาอุตสาหกรรมหอการค้า การท่องเที่ยว ภาคการเกษตร เดินหน้าเจรจาการค้ากับจีนตอนใต้นครคุนหมิง มูลค่าตลาดเท่าไหร่ก็ไม่พอส่ง)

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เอง

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
  • เปิดใช้งานตลอด

บันทึกการตั้งค่า