เชียงใหม่ จัดประชุมคณะทำงานส่งเสริมด้านการท่องเที่ยว มุ่งสู่การขับเคลื่อนโครงการร้อยใจรักษ์

จังหวัดเชียงใหม่ จัดประชุมหารือคณะทำงานส่งเสริมด้านการท่องเที่ยว (ภายใต้คณะทำงานสนับสนุนการขับเคลื่อนโครงการร้อยใจรักษ์) เพื่อขับเคลื่อนโครงการในการแก้ไขปัญหายาเสพติด ความยากจนและขาดโอกาสในการสร้างรายได้ของประชาชนในพื้นที่อำเภอเชียงดาวแม่อาย ไชยปราการ ฝาง และเวียงแหง

     นางกัญญ์ชลา สุขิตรกูล ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุม คณะทำงานส่งเสริมด้านการท่องเที่ยว (ภายใต้คณะทำงานสนับสนุนการขับเคลื่อนโครงการร้อยใจรักษ์) เพื่อหารือแนวทางการขับเคลื่อนแผนงาน โครงการร้อยใจรักษ์ด้านการท่องเที่ยวกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยในปีงบประมาณ 2565 ได้มีการเสนอร่างโครงการเพื่อส่งเสริมการขับเคลื่อนการท่องเที่ยวในพื้นที่ 5 อำเภอในโครงการร้อยใจรักษ์ให้เป็นพื้นที่ที่น่าท่องเที่ยวมากยิ่งขึ้น จำนวน 10 โครงการ งบประมาณรวม 1,888,300 บาท อาทิ โครงการเรือนจำสีเขียวเพื่อพัฒนาเตรียมพื้นที่เข้าสู่เรือนจำท่องเที่ยว โครงการท่องเที่ยวชุมชน และก่อสร้างถนนในพื้นที่ อบต.ท่าตอน เป็นต้น

     ทั้งนี้ ยังได้มีการหารือและเสนอแนะแนวทางการจัดทำโครงการและกิจกรรมต่างๆ ที่จะร่างไว้ในปีงบประมาณ 2565  อาทิ โครงการชุมชนคุณธรรมออนทัวร์ โครงการสืบสานประเพณีวัฒนธรรมและภูมิปัญญา กิจกรรมส่งเสริมผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรม จัดทำแผนเส้นทางท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมของโครงการร้อยใจรักษ์ การพัฒนาพื้นที่ชุมชนท่องเที่ยวในลักษณะของการส่งเสริมการท่องเที่ยวโฮมสเตย์ การประชาสัมพันธ์พื้นที่โครงการร้อยใจรักษ์ โดยนำบล็อกเกอร์ หรือ อินฟลูเอนเซอร์ชื่อดัง เข้ามาช่วยในการประชาสัมพันธ์ เป็นต้น       

      โครงการร้อยใจรักษ์จัดขึ้นเพื่อการแก้ไขปัญหายาเสพติด ความยากจนและขาดโอกาสในการสร้างรายได้ของประชาชนในพื้นที่ 5 อำเภอ ได้แก่ อำเภอเชียงดาว อำเภอแม่อาย อำเภอไชยปราการ อำเภอฝาง และอำเภอเวียงแหง ด้วยการจูงใจให้ชาวบ้านหันมาประกอบอาชีพสุจริตแทนการทำสิ่งผิดกฎหมาย และสร้างรายได้ที่มั่นคงให้ชุมชน และเป็นต้นแบบการแก้ไขปัญหายาเสพติดในเขตพื้นที่สังคมเมืองอย่างยั่งยืน

วสันต์ มีจินดา/วีรพล ขนานเภา/กัญญารัตน์ พันตาคมภาพ/ข่าว

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่

16 ธันวาคม 2564