มูลนิธิมหามกุฏราชวิทยาลัย บริจาคเงินหน่วยงานที่ทำหน้าที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้นำไปช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนของผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) เพื่ออุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพรมหาสมณเจ้าฯ

 1. สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส ได้สิ้นพระชนม์ เมื่อวันที่ สิงหาคม .. ๒๔๖๔ ปีนี้นับว่าเป็นวาระครบ ๑๐๐ ปี แห่งการสิ้นพระชนม์ของพระองค์เนื่องในวาระครบ ๑๐๐ ปีแห่งการสิ้นพระชนม์ของสมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส ในวันที่ สิงหาคม .. ๒๕๖๔ องค์การยูเนสโกแห่งสหประชาชาติได้มีมติรับรองสมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส เป็นบุคคลสำคัญในประวัติศาสตร์ไทย ในด้านการศึกษา วัฒนธรรม สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ประจำปี .. ๒๕๖๔

  เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติคุณในองค์สถาปนาของมูลนิธิมหามกุฎราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ คือ สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส และได้ตระหนักถึงวัตถุประสงค์ของพระองค์ในการก่อตั้งมูลนิธิ กอปรกับสถานการณ์วิกฤตทางสาธารณสุขที่เกิดขึ้นอยู่ในปัจจุบัน มูลนิธิมหามกุฏราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จึงขอสืบสานพระเจตนารมณ์ขององค์สถาปนา ขอบริจาคเงินผ่านให้กับหน่วยงานที่ทำหน้าที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้นำไปช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนของผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙(COVID-๑๙) เพื่ออุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพรมหาสมณเจ้าฯ องค์สถาปนามูลนิธิพระองค์นั้น ในวันศุกร์ที่ ๓๐ กรกฎาคม .. ๒๕๖๔ อาคาร ๑๐๐ ปีวัดบวรนิเวศวิหาร ครั้งนี้ นายสด แดงเอียด กรรมการที่ปรึกษามูลนธิมหามกุฏราชวิทยาลัย เป็นผู้กล่าวรายงาน และมีผู้แทนขององค์กรเข้ารับประทานทุนดังนี้

 2. . สภากาชาดไทย โดย นายเตช บุนนาค เลขาธิการสภากาชาดไทย จำนวนเงิน,๐๐๐,๐๐๐.๐๐บาท (-สองล้านบาทถ้วน-)

  . โรงพยาบาลศิริราช โดย รองศาสตราจารย์นายแพทย์วิศิษฏ์ วามวาณิชย์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศิริราช จำนวนเงิน จำนวนเงิน ,๐๐๐,๐๐๐.๐๐บาท (-สองล้านบาทถ้วน-)

  . โรงพยาบาลสงฆ์ โดย นายแพทย์ชำนิ จิตตรีประเสริฐ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสงฆ์ จำนวนเงิน จำนวนเงิน ,๐๐๐,๐๐๐.๐๐บาท (-สองล้านบาทถ้วน-). โรงพยาบาลรามาธิบดี โดย รองศาสตราจารย์นายแพทย์สุรศักดิ์ ลีลาอุดมลิปิ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลรามาธิบดี จำนวนเงิน ,๐๐๐,๐๐๐.๐๐บาท (-สองล้านบาทถ้วน-)

  . โรงพยาบาลกลาง โดย นายแพทย์เพชรพงษ์ กำจรกิจการ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกลาง จำนวนเงิน ,๐๐๐,๐๐๐.๐๐บาท (-หนึ่งล้านบาทถ้วน-)

  . โรงพยาบาลวชิรพยาบาล  โดย รองศาสตราจารย์นายแพทย์จิระพงษ์ อังคะรา
  รองคณบดีคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาลจำนวนเงิน ,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (-หนึ่งล้านบาทถ้วน-)

  จากนั้น เจ้าประคุณสมเด็จพระวันรัต เจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหาร และผู้อำนวยการมูลนิธิมหามกุฏราชวิทยาลัย ได้ให้โอวาท ดังนี้

 3. ขอเจริญพร ท่านเลขาธิการสภากาชาดไทย พร้อมทั้งผู้อำนวยการโรงพยาบาลต่าง ซึ่งมาพร้อมกัน ที่นี้

 4. โลกปัจจุบันกำลังเผชิญกับไวรัสร้ายที่ได้ชื่อว่าโคโรนาหรือโควิด๑๙ ดังที่เราทั้งหลายทราบกันอยู่ ว่าเฉพาะประเทศไทย ก็คือว่า ได้ประสบปัญหาหนัก น่าจะจัดเป็นกองทัพบุคลากรทางแพทย์มีนายแพทย์พยาบาลและบุคลากรต่าง ทางการแพทย์นั้น ก็มาพิจารณากันว่า ทุกแห่งปฏิบัติหน้าที่กันอย่างเต็มที ก็ถือว่าต่อสู้กับโรคไวรัส ซึ่งเป็นข้าศึกสำคัญ นับว่าเป็นทัพหน้า มีคณะรัฐบาลซึ่งคอยอุปถัมภ์ช่วยเหลือในวัสดุต่าง เป็นต้นว่าวัคซีน และการแพทย์ต่าง ทั้งออกกฎระเบียบต่าง ให้บุคคลในชาติได้ถือปฏิบัติ ทั้งหมดนั้นก็กระทำเพื่อประโยชน์แก่มหาชน เพื่อประชาชนชาวไทยทุกหมู่เหล่ากล่าวคือกองทัพหน้า ประกอบด้วยบุคลากรทางการแพทย์ มีนายแพทย์พยาบาลต่าง ในส่วนของประชาชน ก็ควรจะเชื่อฟังในกฎระเบียบต่าง ที่ทางราชการได้ประกาศทั้งหมดนั้น แม้จะถือว่าเป็นข้อบังคับ แต่ก็ทุกคนต้องนึกว่า ท่านทำประโยชน์แก่เราทั้งนั้น ถ้าทุกคนได้ร่วมมือกันปฏิบัติตามกฎกฏิกาซึ่งทางราชการได้ประกาศให้ปฏิบัติ ไม่โต้แย้งเป็นการส่วนตัว ก็จะเป็นประโยชน์อย่างสูงสุด แต่ก็นั่นแหละจิตใจของคนไม่เหมือนกัน ก็มีการโต้แย้งกันบ้าง ถ้าทุกคนตั้งกองทัพหน้า ก็คือ บุคลากรทางการแพทย์ประกอบด้วยนายแพทย์พยาบาลและบุลากรต่าง ดังที่ได้กล่าวแล้ว มีทัพหลวง คือคณะรัฐบาลให้อุปถัมภ์ค้ำชู ส่วนทัพหลังก็คือประชาชนทุกหมู่เหล่า ได้พร้อมใจกันปฏิบัติหน้าที่ของตน ให้อยู่ในกรอบที่สมควรที่จะเป็นไป ให้ถือว่าเป็นประโยชน์ของคนทุกคน ถ้าเป็นอย่างนี้ได้ อาตมาหวังว่า โรคภัยไข้เจ็บที่ชื่อว่าไวรัสโคโรนาหรือว่าโควิด๑๙ นี้ ก็น่าจะหายไปจากประเทศไทย หายไปจากโลกในเร็ววัน ประชาชนก็จะเป็นสุข

 5. มูลนิธิมหามกุฏราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ก็เป็นองค์กรที่นับว่าเป็นส่วนเล็ก ส่วนหนึ่งก็ได้ประชุมกัน ถือว่าได้ช่วยเหลือทางการแพทย์ ซึ่งกำลังเป็นทัพหน้าอย่างสำคัญ จะเป็นส่วนน้อยก็จริง แต่ถือว่าช่วยเป็นกำลังใจให้ สำหรับปัจจัยที่มอบให้นั้นแม้เป็นส่วนน้อยก็น่าจะถือว่า เป็นกำลังใจให้เกิดความรู้สึกส่วนหนึ่ง เราจะพร้อมใจกันช่วยเหลือสิ่งเหล่านี้ให้เป็นประโยชน์แก่มหาชนเป็นส่วนรวม

  อาตมภาพในนามของมูลนิธิมหามกุฏราชวิทยาลัยและในนามประชาชนทุก คนทั้งประเทศก็ขอขอบพระคุณการแพทย์ทุกท่าน บุคลากรทางการแพทย์ นางพยาบาล ที่ได้ทำงานอย่างเต็มที โดยไม่คำนึงถึงประโยชน์ส่วนตนแม้แต่น้อยดังข่าวที่ปรากฏ ก็ขออนุโมทนาขอบคุณทุก ท่าน ผ่านทุกท่านที่ไม่ได้มาที่นี้ด้วย

  ขออนุโมทนา ขอเจริญพรทุก ท่านมีความสุขความเจริญในชีวิตด้วยกันพร้อมกันทุกคน และขอให้เชื้อไวรัสโคโรนาได้หมดไปในเร็ววัน ด้วยความพยายามของทุกท่านดังที่กล่าวแล้ว

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เอง

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
 • เปิดใช้งานตลอด

บันทึกการตั้งค่า