ผู้ว่าฯปทุมธานี สั่งปิดตลาดดังย่าน อ.เมือง รวมถึงอาคารพาณิชย์โดยรอบและร้านสะดวกซื้อ ศูนย์พัฒนาศักยภาพคนไร้ และแคมป์คนงานก่อสร้าง

คำสั่งจังหวัดปทุมธานี

ที่A๒๒ศ / ๒๕๖๔เรื่อง ปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว ซึ่งมีโอกาสเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19)

และการจัดตั้งสถานที่ป้องกันและควบคุมโรค (Quarantine)

ตามที่จังหวัดปทุมธานีได้มีประกาศมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส

โคโรนา 2019 (COVID – 19) และคำสั่งปีดสถานที่ เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องได้ถือปฏิบัติแล้วนั้น

โดยที่ปรากฏสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ขึ้นใหม่

ในพื้นที่อำเภอเมืองปทุมธานี พบผู้ป่วยยืนยันรายใหม่เป็นแบบกลุ่มก้อน ซึ่งมีความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรค

ดังนั้น เพื่อให้การกำหนดมาตรการที่เหมาะสมกับสถานการณ์ในพื้นที่และเป็นการป้องกันระงับยับยั้งการแพรโรค

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๔ และมาตรา ๓๕ แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ.. ๒๕๕๘ ประกอบกับ

ข้อกำหนดออกตามความในมาตรา แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน .. ๒๕๔๘

(ฉบับที่ ) ลงวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๓ และข้อกำหนดออกตามความในมาตรา แห่งพระราชกำหนดการบริหาร

ราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน .. ๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๑๖) ลงวันที่ มกราคม ๒๕๖๔ ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี

โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดปทุมธานี ตามมติที่ประชุม ครั้งที่ ๒๙/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๓๐

พฤษภาคม ๒๕๖๔ จึงให้ดำเนินการ ดังต่อไปนี้

https://pages.amot.in.th/?campaign=LPNRANGSIT&affiliate=3edcffca49

 

ข้อ ปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (สถานที่พบผู้ป่วยยืนยันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (COVID – 19) ได้แก่

. ตลาดสดอินเตอร์มาร์ท ตำบลบางปรอก อำเภอเมืองปทุมธานี รวมถึงอาคารพาณิชย์โดยรอบ

และร้านสะดวกซื้อ 7-Eleven เป็นเวลา วัน ตั้งแต่วันที่ ๓๑ พฤษภาคม ถึงวันที่๖มิถุนายน .. ๒๕๖๔

. ศูนย์พัฒนาศักยภาพคนไร้บ้านจังหวัดปทุมธานี (บ้านพูนสุข) เลขที่ / หมู่ที่ ตำบลบางพูน

อำเภอเมืองปทุมธานี เป็นเวลา ๑๔ วัน ตั้งแต่วันที่ ๓๑ พฤษภาคม ถึงวันที่ ๑๓ มิถุนายน.. ๒๕๖๔

. แคมป์คนงานก่อสร้าง บริษัท กรณิศ ก่อสร้าง จำกัด หมู่ที่ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมืองปทุมธานี

เป็นเวลา ๑๔ วัน ตั้งแต่วันที่ ๓๑ พฤษภาคม ถึงวันที่ ๑๓ มิถุนายน .. ๒๕๖๔

รายละเอียดปรากฎตามแผนที่แนบท้ายคำสั่งนี้

ในการนี้ ขอให้ ศปก.อำเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้ นที่ หน่วยงานและเจ้ าของกิจการหรือ

ผู้ประกอบการร่วมกันดำเนินการทำความสะอาด ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อในสถานที่เสี่ยงดังกล่าว และดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง

ตามแนวทางของคำสั่งจังหวัดปทุมธานี และมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคตามที่ทางราชการกำหนด

ข้อ ๒ให้จัดตั้งสถานที่ตามข้อ เป็นสถานที่ป้องกันและควบคุมโรค (Quarantine) เพื่อกักกัน

ในกลุ่มสัมผัสเสี่ยงสูง ตามมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19)

ทั้งนี้ ห้ามเคลื่อนย้ายแรงงานต่างด้าว เข้าออกพื้นที่ เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงาน

เจ้าหน้าที่และห้ามมีการชุมนุม ทำกิจกรรม หรือการมั่วสุมกันในพื้นที่ดังกล่าว พร้อมทั้งห้ามบุคคลใด เข้าไปในพื้นที่ที่

กำหนดหรือออกจากสถานที่ป้องกันและควบคุมโรค (Quarantine) เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานควบคุมโรค

เจ้าพนักงานฝ่ายปกครอง เจ้าหน้าที่ตำรวจ หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ ที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่

/ข้อ๓ มอบหมายให้

. การดำเนินการด้านการแพทย์และสาธารณสุข ให้นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี

เป็นผู้รับผิดชอบในการดำเนินการบูรณาการร่วมกับโรงพยาบาลของรัฐและเอกชนหน่วยแพทย์ เจ้าหน้าที่สาธารณสุข

และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อดำเนินการตรวจและคัดกรองกลุ่มเสี่ยงบริเวณพื้นที่ที่กำหนดเป็นสถานที่ป้องกันและ

ควบคุมโรค (Quarantine) ตลอดจนการให้คำแนะนำในการเฝ้าระวังและป้องกันตนเอง

. การดำเนินการกำหนดมาตรการควบคุมการเข้าออกพื้นที่เพื่อป้องกันและควบคุมโรค

(Quarantine) มอบให้ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดปทุมธานี เป็นผู้รับผิดชอบในการบริหารจัดการและบูรณาการร่วมกับ

กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดปทุมธานี เจ้าพนักงานฝ่ายปกครองเจ้าหน้าที่ตำรวจ องค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ และเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน เจ้าของกิจการหรือผู้ประกอบการ เป็นผู้รับผิดชอบในการบริหารจัดการ

ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

ผู้ใดฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามมีความผิดตามมาตรา 0 แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ .. ๒๕๕๘

ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และมีความผิดตามมาตรา ๑๘

แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินพ.. ๒๕๔๘ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสองปี

หรือปรับไม่เกินสี่หมื่นบาทหรือทั้งจำทั้งปรับ และอาจมีความผิดตามกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

ในบรรดาประกาศและคำสั่งที่ได้ออกไว้ก่อนหน้านี้ให้มีผลบังคับใช้ได้เท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับคำสั่งฉบับนี้

อนึ่ง เนื่องจากเป็นกรณีที่มีความจำเป็นรีบด่วนหากปล่อยให้เนิ่นช้ไปจะก่อให้เกิดผลเสียหายอย่างร้ายแรง

แก่สาธารณชนหรือกระทบต่อประโยชน์สาธารณะ จึงไม่อาจให้คู่กรณีใช้สิทธิโต้แย้งตามมาตรา 0 วรรคสอง ()

แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง .. ๒๕๓๙

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง วันที่ ๓๐ พฤษภาคม .. ๒๕๖๔

(นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม)

ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี

ประธานกรรมการโรคติดต่อจังหวัดปทุมธานี

ผู้กำกับการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินจังหวัดปทุมธานี

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เอง

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
  • เปิดใช้งานตลอด

บันทึกการตั้งค่า