เทศบาลนครรังสิต

เรื่อง การเลื่อนเวลาเปิดภาคเรียนที่  ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔

ของสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลนครรังสิต

ตามที่เทศบาลนครรังสิต ได้มีประกาศเทศบาลนครรังสิต ลงวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๔

รายละเอียดกำหนดเปิดภาคเรียนที่หนึ่ง ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ของสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลนครรังสิต

เป็นวันที่  มิถุนายน ๒๕๖๔ นั้น

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ในปัจจุบัน

มีผู้ติดเชื้อสะสมและมีผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง เทศบาลนครรังสิตมีความห่วงใยในความปลอดภัย

ต่อสุขภาพและเพื่อเป็นการระวังป้องกันในเด็กนักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัด

ประกอบกับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้มีหนังสือด่วนที่สุด ที่ มท 0๘๑๖./ ๑๐๔๙ ลงวันที่วันที่

๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เรื่อง การเลื่อนเวลาเปิดภาคเรียนที่  ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ ของสถานศึกษาสังกัด

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นวันที่ ๑๔มิถุนายน ๒๕๖๔

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๔๘ เตรส (แห่งพระราชบัญญัติทศบาล .๒๔๙๖ และ

ที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๑๔.๒๕๖๒ จึงกำหนดให้สถานศึกษาในสังกัดเทศบาลนครรังสิตดำเนินการ ดังนี้

ให้เลื่อนเวลาเปิดภาคเรียนที่  ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ จากเดิมวันที่  มิถุนายน ๒๕๖๔

เป็นวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๔

หากสถานศึกษาใดจะมีการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน ให้จัดการเรียนการสอนเฉพาะ

รูปแบบการจัดการศึกษาทางไกล (On Air, Online, On Demand, On Hand ผ่านทางไปรษณีย์เท่านั้น

ให้สถานศึกษาปฏิบัติตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุข ประกาศของจังหวัดปทุมธานี

และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องโดยเคร่งครัด

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ  วันที่ ๒๔ เดือน พฤษภาคม .๒๕๖๔

(นายสมชาย สีวะรมย์)

ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่

นายกเทศมนตรีนครรังสิต