พระเดชพระคุณพระธรรมราชานุวัตร เจ้าคณะภาค ๑๐ ได้ลงนามมอบหมายงาน

ให้แก่รองเจ้าคณะภาค ๑๐  ทั้งสองรูป คือ

พระราชวชิรโมลี และพระเมธีวรญาณ

วัดโมลีโลกยาราม ราชวรวิหาร

แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร

๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๔