โปรดฯให้ถอดสมณศักดิ์พระราชพัฒนาภรณ์ (ณรงค์ สิริปุญโญ) อดีต รอง จจ. อ่างทองและ จล.วัดไชโย

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ วันที่ 3มกราคม 2565 เรื่องถอดถอนสมณศักดิ์พระราชพัฒนาภรณ์

ตามที่ทรงพระกรุณาโปรดพระราชทานสัญญาบัตร ตั้งสมณศักดิ์ พระสิทธิพัฒนาภรณ์ เป็นพระราชพัฒนาภรณ์ วัดไชโย อ่างทอง 5 ธันวาคม 2558

ตามประกาศสำนักนายก รมต. 28 พฤศจิกายน 2558 นั้น 

เนื่องจาก ที่ประชุม มหาเถรสมาคม ครั้งที่ 14/2564 เมื่อ 30 มิถุนายน 2564 ได้มีมติเห็นชอบให้ราชพัฒนาภรณ์ ออกจากตำแหน่ง รองเจ้าคณะจังหวัดอ่างทอง และเจ้าอาวาสวัดไชโย พระอารามหลวง

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 5 ตรี แห่ง ...สงฆ์ 2505 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ที่ประชุมมหาเถรสมาคม ครั้งที่15/2564 เมื่อ 10 สิงหาคม 2564 จึงมีมติให้ถอดถอนสมณศักดิฺ์ พระราชพัฒนาภรณ์ ออกจากสมณศักดิ์ เพราะหากดำรงสมณศักดิ์ จะไม่งดงาม

สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ จึงขอให้นำความกราบบังคมทูลพระกรุณา ขอพระราชทานพระบรมราชานุญาต ถอดถอนพระราชพัฒนาภรณ์ ออกจากสมณษักดิ์ และสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ได้นำความกราบบังคมทูลพระกรุณาต่อไปแล้ว

บัดนี้ได้มีพระบรมราชโองการ โปรดให้ถอดถอนตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2565

พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี  ลงนาม รับสนองพระบรมราชโองการ

พระราชพัฒนาภรณ์ เดิมชื่อ ณรงค์ ฉายาสิริปุญโญ เกิด 21 กันยายน 2505

อุปสมบท 10 มีนาคม 2528 วัดมหานาม .ไชโย . อ่างทอง

อารามชรา ข่าว-ภาพ