จังหวัดสระแก้วมอบของขวัญปีใหม่ให้แก่ผู้พิการในวันคนพิการสากล (24 ธ.ค.)

ที่ ลานสยามมินทร์ เทศบาลเมืองอรัญญประเทศ อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว นายปริญญา   โพธิสัตย์  ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้วเป็นประธานเปิดงานวันคนพิการสากลโดยสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสระแก้ว จัดกิจกรรมดังกล่าวขึ้นเพื่อให้กำลังใจแก่คนพิการและมอบของขวัญปีใหม่และของรางวัล พร้อมด้วยการเปิดเวทีให้ผู้พิการได้แสดงผลงานขององค์กรคนพิการ โดยมี คนพิการ ผู้แทนและครอบครัวคนพิการ ผู้ดูแลคนพิการองค์กรด้านคนพิการ อาสาสมัครสถาบันการศึกษา เครือข่ายหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนร่วมกิจกรรมดังกล่าว

โดยภายในงานได้มีการแสดงของเด็กจากศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสระแก้ว การอ่านสาสน์วันคนพิการ ประจำปี 2564 การมอบโล่คนพิการต้นแบบจังหวัดสระแก้ว การมอบป้ายบ้านที่ได้รับการปรับสภาพแวดล้อมคนพิการ การมอบประกาศเกียรติคุณแก่องค์กรและบุคคลที่ให้การสนับสนุนงานด้านคนพิการ การแสดงนิทรรศการและผลิตภัณฑ์จากฝีมือองค์กรคนพิการ การแสดงความสามารถด้านดนตรี กิจกรรมนันทนาการ พร้อมทั้งมอบของขวัญปีใหม่และจับสลากของขวัญรางวัลให้แก่ผู้พิการที่มาร่วมงาน