เทศบาลเมืองยโสธรศึกษาดูงานพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารท้องถิ่นที่นครพนม-มุกดาหาร

นายณัฐพล  นาคสุข  นายกเทศมนตรีเมืองยโสธร พร้อมด้วย นายสุธา  บรรตานึก รองนายกเทศมนตรีเมืองยโสธร นายสุราช  จันทรุกขา ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีเมืองยโสธร นายขนป  ยาวะโนภาส  เลขานุการนายกเทศมนตรีเมืองยโสธร นายธีรุตม์  บรรตานึก  เลขานุการนายกเทศมนตรีเมืองยโสธร นายอดุลย์  วงษ์แหวน  ประธานสภาเทศบาลเมืองยโสธร นายเอกชัย  โคตรพันธ์  รองประธานสภาเทศบาลเมืองยโสธร พร้อมสมาชิกสภาเทศบาลเมืองยโสธร และหัวหน้าส่วนราชการเทศบาลเมืองยโสธร  ได้เข้ารับฟังการบรรยายเรื่องการพัฒนาเมืองและบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีของเทศบาลเมืองนครพนม เทศบาลเมืองนครพนม  จังหวัดนครพนม และ เรื่องการพัฒนาเมืองและการบริหารจัดการของศูนย์ อปพร.ดีเด่น ของเทศบาลเมืองมุกดาหาร เทศบาลเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร

นายณัฐพล  นาคสุข กล่าวว่า การไปศึกษาดูงานและรับฟังการบรรยายจากทั้งสองเทศบาลเมื่อวันที่ 8-9 ธันวาคม 2564 ที่ผ่านมา เป็นประโยชน์มาก สามารถนำมาปรับใช้เพื่อการพัฒนาเมืองและบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีของเทศบาลเมืองยโสธรได้ต่อไป