วัดบางช้างเหนือ ต้นแบบวัดนครปฐมโครงการ”ปลูกผักกินเอง-เหลือแจก จ่าย”

โดยเจ้าคุณพระพิพัฒน์ศึกษากร เจ้าอาวาสวัดบางช้างเหนือ และเป็นรองเจ้าคณะจังหวัดนครปฐม

จัดทำ โครงการ ต้นแบบวัดนครปฐม

ร่วมโครงการปลูกผักกินเองเหลือแจกจ่าย

นางวราภรณ์ เจริญศิริโชติ นายกเหล่า

กาชาดจังหวัดนครปฐม/ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดนครปฐม พร้อมด้วยดร.สุดารัตน์ พงศ์อัมพรไกวัล วัฒนธรรม

จังหวัดนครปฐม และนางกัญจนา สร้อย

อินทรากุล ผู้ช่วยนายกเหล่ากาชาดจังหวัด

นครปฐม ร่วมตัดผักที่วัดบางช้างเหนือ ที่พระพิพัฒน์ศึกษากร เจ้าอาวาสวัดบางช้างเหนือ ได้ปลูกไว้เพื่อเป็นแบบอย่างในการ

ปลูกผักไว้กินเอง เหลือก็แจกแจกจ่ายให้กับศิษย์ยานุศิษย์วัดเพื่อนำไปปรุงอาหาร

     โดยทางวัดได้น้อมนำเอา โครงการ

น้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จ

พระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สู่แผนปฏิบัติการ90 วัน ปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่งคงทางอาหารระยะที่ 2 สร้างวัฒนธรรม

ปลูกพืชผักประจำครัวเรือน กิจกรรมที่ 5

ชุมชนเกื้อกูลเพิ่มพูนสามัคคีวิถีพอเพียง ณวัดบางช้างเหนือ ตำบลคลองใหม่ อำเภอสามพรานจังหวัดนครปฐม

Cr. เหล่ากาชาดนครปฐม