พระเมธีวรญาณ รองเจ้าคณะภาค ๑๐ ปฏิศาสนกิจตรวจสนามสอบธรรมสนามหลวง จ.อุบลราชธานี

ûวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๔.๓๐ .

พระเดชพระคุณ พระธรรมราชานุวัตร(สุทัศน์ ..)

เจ้าคณะภาค ๑๐ วัดโมลีโลกยาราม ราชวรวิหาร

มอบหมายให้ พระเมธีวรญาณ รองเจ้าคณะภาค ๑๐

ปฏิศาสนกิจตรวจสนามสอบธรรมสนามหลวง

นักธรรมชั้นโทเอก  ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๔

ในเขตปกครองคณะสงฆ์จังหวัด

อุบลราชธานี อำเภอ

ประกอบด้วยอำเภอเมืองอุบลฯ

อำเภอเขื่องใน อำเภอเหล่าเสือโก้ก

สนามสอบ วัดมณีวนาราม อำเภอเมือง

จังหวัดอุบลราชธานี

โดยมี คณะพระสังฆาธิการ ถวายการต้อนรับ