ไม่ได้จัดหมวดหมู่

จ.ปทุมธานี ระบุออกคำสั่ง อาทิการปรับเวลาห้ามออกนอกบ้าน เวลา๒๓.๐๐ถึง ๐๓.๐๐, ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้าร้านสะดวกซื้อ ตลาดสด หรือตลาดนัด เปิดได้ถึงเวลา ๒๒.๐๐ นาฬิกา

คำสั่งจังหวัดปทุมธานี ที่ ๑๐๐๙๙/๒๕๖๔

เรื่อง กำหนดมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (โควิด – 19)

ตามที่จังหวัดปทุมธานี ได้มีคำสั่งกำหนดมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ

ไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด – 19) ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องถือปฏิบัติไปแล้ว นั้น

เพื่อเป็นการปรับปรุงและผ่อนคลายความเข้มงวดของมาตรการควบคุมโรคต่าง

ที่ได้กำหนดขึ้นให้สอดคล้องกับภาพรวมของสถานการณ์การระ บาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในประเทศ

ที่มีแนวโน้มดีขึ้นอย่างต่อเนื่องเมื่อเปรียบเทียบกับสถานการณ์ในภูมิภาคอื่น ของโลก ด้วยที่ผ่านมาการปฏิบัติงาน

พนักงานเจ้าหน้าที่สามารถควบคุมและจำกัดขอบเขตพื้นที่การระบาดของโรคได้ ดังเช่นในหลายจังหวัดพบผู้ติดเชื้อ

เฉพาะในบางเขตพื้นที่เท่านั้น และผู้ป่วยที่มีอาการของโรครุนแรงได้ลดจำนวนลง ในขณะที่ผู้ที่ได้รับการรักษา

จนหายเป็นปกติมีจำนวนเพิ่มสูงขึ้น ในส่วนของการดำเนินการตามแผนการฉีดวัคน เจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วนต่างมี

ส่วนร่วมในการประสาน จัดหาและนำเข้าวัคซีนชนิดต่าง เพื่อให้ฝ่ายสาธารณสุขได้จัดสรรและเร่งฉีดวัคซีน

ให้ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งหัวงเวลาที่ผ่านมาได้เริ่มฉีดวัคซีนให้แก่กลุ่มเยาวซนนักเรียน นักศึกษาเพื่อให้

สามารถกสับมาสู่สภาพการเรียนการสอนตามปกติได้อย่างปลอดภัย นอกจากนี้รัฐบาลได้เตรียมจัดหายาต้านไวรัส

ที่มีประสิทธิภาพซึ่งคาดว่าจะสามารถนำมาใช้เพื่อรักษาโรคนี้ได้ในไม่ช้า อย่างไรก็ดีการติดตามและกำกับดูแล

ของพนักงานเจ้าหน้าที่ยังคงมีความสำคัญและจำเป็นอย่างยิ่ง เพื่อควบคุมให้การดำเนินกิจการและกิจกรรมของ

ทั้งบุคคลและสถานที่ต่าง อยู่ภายใต้เงื่อนไขของการปฏิบัติตามมาตรการควบคุมและป้องกันโรคที่ได้ประกาศไว้แล้ว

เช่น มาตรการป้องกันการติดเชื้อแบบครอบจักรวาล มาตรการปลอดภัยสำหรับองค์กรหรือมาตรการควบคุมโรค

แนวใหม่เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจอย่างปลอดภัย ทั้งนี้ก็เพื่อขับเคลื่อนภาคเศรษฐกิจของประเทศ เป็นการสร้าง

บรรยากาศ การเข้าใจสถานการณ์ และการรู้จักใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันให้ได้ เพื่อฟื้นฟูความเป็นอยู่ให้ใกล้กับภาวะปรกติ

และกระตุ้นเศรษฐกิจ ควบคู่ไปกับการดำเนินมาตรการด้านสาธารณสุขเพื่อมุ่งเป้าหมายสู่การป้องกันและควบคุม

โรคแก่ประชาชนอย่างสมดุลและยั่งยืน สอดคล้องกับแผนการเปิดประเทศเพื่อรับนักท่องเที่ยวที่นายกรัฐมนตรีได้

ประกาศเจตนารมณ์และแนวทางไว้เมื่อวันที่ ๑๑ ตุลาคม .. ๒๕๖๔ ดังนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา

๓๔ และมาตรา ๓๕ แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ .. ๒๕๕๘ ประกอบกับข้อกำหนดออกตามความในมาตรา

แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน .. ๒๕๔๘ (ฉบับที่ ) ลงวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๓

ข้อกำหนดออกตามความในมาตรา แห่งพระราซกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน .. ๒๕๔๘

(ฉบับที่ ๓๕) ลงวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๔ ผู้ว่าราซการจังหวัดปทุมธานี โดยความเห็นซอบของคณะกรรมการ

โรคติดต่อจังหวัดปทุมธานี ตามมติที่ประชุมครั้งที่ ๔๙/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๕ ตุลาคม๒๕๖๔ จึงกำหนดมาตรการ

ป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด – 19) ในพื้นที่จังหวัดปทุมธานี ดังต่อไปนี้

ข้อ การปรับปรุงเขตพื้นที่จังหวัดตามพื้นที่สถานการณ์ กำหนดให้จังหวัดปทุมธานีเป็นพื้นที่

สถานการณ์ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด ตามคำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส

โคโรนา 2019 (โควิด – 19 ที่ ๑๕/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๔ เรื่อง พื้นที่สถานการณ์ที่กำหนดเป็นพื้นที่

ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด พื้นที่ควบคุมสูงสุด และพื้นที่ควบคุม ตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา

แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน .. ๒๕๔๘ เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์

การระบาดที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน โดยให้นำมาตรการควบคุมแบบบูรณาการที่กำหนดไว้สำหรับพื้นที่สถานการณ์ระดับต่าง

ข้อห้ามและข้อปฏิบัติที่ได้มีคำสั่งไว้แล้วก่อนหน้านี้มาใช้บังคับเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับคำสั่งนี้

ข้อ ห้ามจัดกิจกรรมที่มีความเสี่ยงต่อการแพโรค โดยกำหนดปรับปรุงเฉพาะเรื่องจำนวน

บุคคลที่เข้ารวมกลุ่มเพื่อทำกิจกรรมจำแนกตามเขตพื้นที่สถานการณ์ ในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด

ห้ามการจัดกิจกรรมซึ่งมีการรวมกลุ่มของบุคคลที่มีจำนวนรวมกันมากกว่าห้าสิบคน

โดยให้ปฏิบัติตามข้อห้ามการจัดกิจกรรมที่มีความเสี่ยงต่อการแพร์โรค ขั้นตอนการขออนุญาต

จัดกิจกรรม การพิจารณาอนุญาต รวมทั้งกิจกรรมหรือการรวมกลุ่มที่ได้รับยกเว้นที่สามารถจัดได้โดยไม่ต้อง

ขออนุญาต ตามข้อ และข้อ แห่งข้อกำหนด (ฉบับที่ ๓๐) ลงวันที่ สิงหาคม .. ๒๕๖๔ ที่ยังคงบังคับใช้ต่อไป

ข้อ การปรับเวลาการห้ามออกนอกเคหสถานสำหรับพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด

ห้ามบุคคลใดในเขตพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดออกนอกเคหสถานระหว่างเวลา๒๓.๐๐ นาฬิกา ถึง ๐๓.๐๐

นาฬิกาของวันรุ่งขึ้น ต่อเนื่องไปจนถึงวันที่ ๓๑ ตุลาคม .. ๒๕๖๔ โดยให้การกำหนดเงื่อนไขการปฏิบัติหน้าที่

ของพนักงานเจ้าหน้าที่และกรณีของบุคคลที่ได้รับยกเว้นที่ได้มีคำสั่งหรือได้อนุญาตไว้ก่อนหน้านี้ยังคงใช้บังคับต่อไป

ข้อ มาตรการควบคุมแบบบูรณาการสำหรับพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด ให้บรรดา

สถานที่ กิจการ หรือกิจกรรมในพื้นที่สถานการณ์ที่กำหนดเป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดที่ได้รับอนุญาตให้เปิด

ดำเนินการแล้วตามข้อกำหนดที่ได้มีคำสั่งไว้ก่อนหน้า เปิดดำเนินการได้ต่อไป โดยให้คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด

และหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องกำกับดูแลและติดตามการดำเนินการ และผู้ประกอบการหรือผู้มีหน้าที่ รับผิดชอบ

ต้องปฏิบัติตามเงื่อนไข เงื่อนเวลา การจัดระบบ ระเบียบ และมาตรการป้องกันโรคต่าง ที่ทางราชการกำหนด

รวมทั้งมาตรการที่ผู้หน้าที่รับผิดชอบกำหนดขึ้นเป็นการเฉพาะ

() เพื่อให้สอดคล้องกับการปรับเวลาการห้ามออกนอกเคหสถาน ให้สถานที่ กิจการหรือ

กิจกรรมที่ได้รับอนุญาตให้เปิดดำเนินการได้แล้วและมีเงื่อนไขเรื่องกำหนดเวลาทำการไว้ เช่น ร้านจำหน่ายอาหาร

และเครื่องดื่ม โรงภาพยนตร์ โรงมหรสพ ห้างสรรพสินค้า สนามกีฬา สวนสาธารณะสามารถเปิดดำเนินการได้ตาม

เวลาปกติแต่ไม่เกินเวลา ๒๒.๐๐ นาฬิกา

() ร้านสะดวกซื้อ ตลาดสด หรือตลาดนัด สามารถเปิดเพื่อการจำหน่ายสินค้าได้

ทุกประเภทตามเวลาปกติจนถึงเวลา ๒๒.๐๐นาฬิกา และหากมีการเปิดให้บริการเครื่องเล่นให้คณะกรรมการ

โรคติดต่อจังหวัด ประเมินและพิจารณาอนุญาตตามความเหมาะสม สำหรับร้านสะดวกซื้อที่เปิดให้บริการ

ในช่วงเวลากลางคืน ให้ปิดการให้บริการในช่วงระหว่างเวลา ๒๒.”๐๐นาฬิกา ถึง๐๓.๐๐นาฬิกา ของวันรุ่งขึ้น

() ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ สามารถเปีดให้บริการในลักษณะของการดูแลผู้สูงอายุแบบเช้า

ไปเย็นกลับได้ โดยให้คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด พิจารณาอนุญาตตามความเหมาะสม โดยกำหนดเงื่อนไขที่

ผู้รับบริการและบุคลากรเจ้าหน้าที่ต้องได้รับการฉีดวัคนครบตามเกณฑ์ที่ทางราซการกำหนด และให้

ผู้ประกอบการสุมตรวจบุคลากรเจ้าหน้าที่ทุกสัปดาห์โดยการใช้ชุดตรวจและน้ำยาที่เกี่ยวข้องกับการวินิจฉัย

การติดเชื้อ SARS COV-2 (เชื้อก่อโรค COVD – 19) แบบตรวจหาแอนติเจนด้วยตนเองเพื่อยืนยันว่าไม่มีเชื้อโรคโควิด – 19

หรือโดยวิธีการที่ทางราชการกำหนด

() โรงแรม ศูนย์แสดงสินค้า ศูนย์ประชุม สถานที่จัดนิทรรศการ หรือสถานที่ที่มีลักษณะ

คล้ายกัน สามารถเปิดให้บริการเพื่อการจัดประชุม สัมมนา หรือการจัดงานพิธีตามประเพณีนิยมได้จนถึงเวลา

๒๒.๐๐ นาฬิกา โดยให้ปฏิบัติตามมาตรการปลอดภัยสำหรับองค์กรที่กำหนด เช่น การจำกัดจำนวนผู้เข้าร่วมงาน

การให้ผู้เข้าร่วมงานสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดเวลา การจัดให้มีช่วงเวลาพักเพื่อการระบายอากาศ

ของห้องประชุม การจัดเตรียมอาหารแบบแยกเป็นชุด การเว้นระยะห่างไม่ให้แออัดรวมทั้งดำเนินการตาม

แนวปฏิบัติที่กระทรวงสาธารณสุขร่วมกับสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน)

กำหนดอย่างเคร่งครัด

() ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้มอลล์ หรือสถานประกอบกิจการอื่นที่มีลักษณะ

คล้ายกัน สามารถเปิดให้บริการเพื่อการจัดประชุม สัมมนา หรือการจัดงานพิธีตามประเพณีนิยมได้จนถึงเวลา

๒๒.00 นาฬิกา และให้ปฏิบัติตามมาตรการปลอดภัยสำหรับองค์กรที่กำหนดเช่นเดียวกับกรณีตาม ()

โดยยังคงให้งดกิจกรรมส่งเสริมการขาย และปิดให้บริการในส่วนที่เป็นร้านเกม ตู้เกมเครื่องเล่น สวนสนุก และสวนน้ำ

ข้อ การขนส่งสาธารณะ การขนส่งผู้โดยสารสาธารณะทุกประเภทในเขตพื้นที่ควบคุมสูงสุด

และเข้มงวด และการขนส่งสาธารณะระหว่างจังหวัดทุกประเภททั่วราชอาณาจักรให้ผ่อนคลายมาตรการจำกัด

จำนวนผู้โดยสารที่ใช้บริการตามที่ได้เคยประกาศไว้เดิมในข้อ แห่งข้อกำหนด (ฉบับที่ ๓๒) ลงวันที่ ๒๘ สิงหาคม

.. ๒๕๖๔ โดยผู้ประกอบการหรือผู้รับผิดชอบต้องปฏิบัติตามมาตรการด้านสาธารณสุขตามที่ทางราชการกำหนด

และสอดคล้องกับความเหมาะสมของยานพาหนะและสภาพการเดินทาง

ให้สำนักงานขนส่งจังหวัด หรือหน่วยงานที่รับผิดชอบตรวจสอบและกำกับดูแลการให้บริการขนส่ง

ผู้โดยสารสาธารณะทุกประเภทในเขตพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด รวมทั้งการขนส่งสาธารณะระหว่างจังหวัด

ทุกประเภททั่วราชอาณาจักรให้เป็นไปตามแนวทางที่ศูนย์ปฏิบัติการ ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด – 19

(ศปก.ศบค.) กำหนด โดยจัดการให้การขนส่งสาธารณะแก่ประชาชนมีจำนวนเพียงพอและเหมาะสมแก่การ

ให้บริการประชาชน

ข้อ การปฏิบัติงานนอกสถานที่ทำการของหน่วยงานในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด

ให้ส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐและเอกชนยังคงให้เจ้าหน้าที่และบุคลากรในความรับผิดชอบปฏิบัติงานนอก

สถานที่ทำการอย่างเต็มความสามารถที่หน่วยงานและเจ้าหน้าที่จะปฏิบัติได้ โดยการปฏิบัติงานดังกล่าว

ต้องไม่กระทบกับภารกิจเพื่อการให้บริการประชาชน

ข้อ การเตรียมความพร้อมเพื่อการผ่อนคลายมาตรการสำหรับกิจการบางประเภท

ในอนาคต สถานบริการ สถานประกอบการที่มีลักษณะคล้ายสถานบริการ สถานบันเทิงผับ บาร์

คาราโอเกะ ยังคงให้ปิดดำเนินการทั่วราชอาณาจักรในช่วงเวลานี้

ผู้ประกอบการหรือผู้มีหน้าที่ รับผิดขอบสถานประกอบการควรเตรียมความพร้อม

ในการปรับปรุงสภาพแวตล้อม การจัตการสถานที่ และบุคลากรเพื่ อลดความเสียงต่อการแพร่หรือ

ติตโรค เช่น การจัดสถานที่ให้อากาศสามารถหมุนเรียนถ่ายเทได้ตีหรือมีระบบฟอกอากาศ การให้พนักงาน

ผู้ให้บริการใต้รับวัคชื่นครบตามเกณฑ์ที่ทางราชการกำหนด รวมทั้งการปฏิบัติตามมาตรการ คำแนะนำและ

แนวปฏิบัติของทางราชการ

ให้ทุกส่วนราชการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมกันตำเนินการเพื่อเตรียมพร้อมในการกำกับดูแล

ให้สถานประกอบการดำเนินการตามมาตรการต่าง ที่ด้กำหนตไว้ เพื่อการผ่อนลายให้สามารถเปิดตำเนินการใต้

ในอนาคตตามความพร้อมและความหมาะสม รวมทั้งเป็นไปตามแผนและกรอบเวลาที่รัฐบาลกำหนด

ผู้ใตฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามอาจมีความผิดตามมาตรา ๕๓ ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสองหมื่นบาทหรือ

มาตรา ๕๓ แห่งพระราชบัญญัติโรคติตต่อ ๒๕๕๘ ต้องระวางโทษจำคุกไม่กินหนึ่งปีหรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือ

ทั้งจำทั้งบรับ และอาจมีความผิตตณมาตรา ๑๘ แห่ งพระราชหนดการบริหารรายการในสถานการณ์ถูกเงิน .. ๒๕๔๘

ต้องระวางโทษจำคุกไม่กินสองปี หรือปรับไม่เกินสีหมื่นบาทหรือทั้งจำทั้งปรับ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวซ้อง

ในบรรตาประกาศและคำสั่งที่ด้ออกไว้ก่อนหน้านี้ให้มีผลบังตับใช้ได้เท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับคำสั่ง

ฉบับนี้ อนึ่ง เนื่องจากเป็นกรณีที่มีความจำเป็นรีบต่วนหากปล่อยให้เนิ่นข้าไปจะก่อให้เกิดผลเสียหายอย่างร้ายแรง

แก่สาธารณชนหรือกระทบต่อประโยชน์สาธารณะ จึงไม่อาจให้คู่กรณีใช้สิทธิโต้แย้งตามมาตรา ๓๐วรรคสอง ()

แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง .. ๒๕๓n

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑๒ ตุลาคม .. ๒๕๖๔ เป็นต้นไป

สั่ง วันที่ ๑๕ ตุลาคม .. ๒๕๖๔

นนรงศ์ศักดิ์ โอสถธนากร)

ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี

ประธานกรรมการโรคติดต่อจังหวัดปทุมธานี

ผู้กำกับการบริหารราชการในสถานการณ์ฤกเฉินจังหวัดปทุมธานี

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เอง

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
  • เปิดใช้งานตลอด

บันทึกการตั้งค่า