ไม่ได้จัดหมวดหมู่

จ.ปทุมธานีออกคำสั่ง ให้ร้านจำหน่ายอาหารหรือเครื่องดื่ม สามารถเปิดให้บริการได้โดยให้บริโภคอาหารหรือ เครื่องดื่ม ในร้านได้ไม่เกินเวลา ๒๐.๐๐ น.

บริโภคในร้าน หากเป็นการบริโภคในห้องปรับอากาศให้มีจำนวนไม่เกินร้อยละ ๕๐ ของจำนวนที่นั่งปกติ

สำหรับกิจการห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้มอลล์ กิจการ/กิจกรรมสามารถเปิดดำเนินการได้ทุกแผนก ภายใต้มาตรการ ยกเว้น กิจการ/กิจกรรม

กิจการ กิจกรรมที่เปิดได้แบบมีเงื่อนไข ได้แก่ ร้านเสริมสวย ร้านตัดผมหรือแต่งผม เปิดได้เฉพาะตัดผมเท่านั้น ไม่เกิน 1 ชั่วโมง ร้านนวด เปิดได้เฉพาะนวดเท้า คลินิกเสริมความงาม เปิดจำหน่ายสินค้าเท่านั้น (อาจมีการนัดหมายล่วงหน้า เมื่อมีความพร้อม) ร้านอาหาร เปิดได้ตามเงื่อนไขของมาตรการร้านอาหารมีเครื่องปรับอากาศ ฯลฯ

คำสั่งจังหวัดปทุมธานี

ที่๔๕๖๖ / ๒๕๖๔

เรื่อง กำหนดมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (โควิด – 19)

ตามที่จังหวัดปทุมธานี ได้มีคำสั่งกำหนดมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติคเชื้อไวรัส

โคโรนา 2019 (โควิด – 19) ให้ผู้ที่เกี่ยวซ้องถือปฏิบัติไปแล้ว นั้น

โดยที่สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในปัจจุบันฝ่ายสาธารณสุข

ได้ประเมินว่าค่อนข้างทรงตัวและมีแนวโน้มคลี่คลายไปในทางที่ดีขึ้น แม้จำนวนของผู้ป่วยอาการรุนแรง จะยังคง

มีระดับสูงอันเป็นผลจากการสะสมของผู้ติดเชื้อในช่วงที่ผ่านมา แต่ผู้ติดเชื้อรายใหมในแต่ละวัน มีจำนวนลดลง

อย่างต่อเนื่อง ประกอบกับผู้ที่ใด้รับการรักษาพยาบาลจนหายป่วยมีจำนวนเพิ่มมากขึ้นด้วย ซึ่งผลตังกล่าวเกิดจาก

การบูรณาการและประสานความร่วมมือของผ้ายสาธารณสุข ฝ้ายปกครอง ฝ่ายความมั่นคง อาสาสมัครและประชาชน

ทุกภาคส่วนในการระตมสรรพกำลังเพื่อให้ความช่วยเหลือ และป้องกันโรคแก่ประชาชน ทั้งมีการเร่งฉีดวัคชีนแก่กลุ่ม

ที่มีภาวะเสี่ยงสูงต่อการติตโรค การตรวจคันหาผู้ติดเชื้อเชิงรุก การให้คำแนะนำและติดตามดูแลผู้ติดเชื้อ การกระจาย

ยาและเวชภัณฑ์ที่จำเป็น อีกทั้ง มีการประสานงานเพื่อส่งต่อผู้ติดเชื้อและผู้ป่วยให้เข้ารับการรักษาพยาบาล

พนักงานเจ้าหน้าที่และหน่วยงานที่รับผิดชอบจึงได้มีการประเมินผลและความเหมาะสมของการบังคับใช้บรรตา

มาตรการตามข้อกำหนดที่ใด้ประกาศไว้ก่อนหน้าเสนอต่อศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส

โคโรน1 2019 (โควิด – 19) (คนค.) เพื่อพิจารณาปรับปรุงการบังคับใช้ในบางมาตรการให้เหมาะสม กับสถานการณ์

ที่เปลี่ยนแปลงไป อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๔ และมาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ

.. b๕๕๘ ประกอบกับข้อกำหนดออกตามความในมาตรา แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์

ฉุกเฉิน .. ๒๕๔๘ (ฉบับที่ ลงวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕b ข้อกำหนดออกตามความในมาตรา แห่งพระราช

กำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน .!, 6๕๔๘ (ฉบับที่ ๓๒) ลงวันที่ ๒๘สิงหาคม ๒๕๖๔

ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการโรคติตต่อจังหวัดปทุมธานี ตามมติที่ประชุมครั้งที่

๔๒/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๔ จึงกำหนดมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติตเชื้อ

ไวรัสโคโรนา 2019 (โควิต – 19) ในพื้นที่จังหวัดปทุมธานี ตังต่อไปนี้

ข้อ การกำหนดพื้นที่สถานการณ์จำแนกตามเขตพื้นที่จังหวัด ให้การกำหนดระดับของพื้นที่

สถานการณ์เพื่อการบังคับใช้มาตรการควบคุมแบบบูรณาการ จำแนกเป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด พื้นที่ควบคุม

สูงสุด และพื้นที่ควบคุม เป็นไปตามบัญชีรายชื่อจังหวัดแนบท้ายคำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค

ติตเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด – 19) ที่ ๑๓/๒๕๖๔ ลงวันที่ สิงหาคม .. ๒๕“‘๖๔ที่ยังคงมีผลบังคับใช้ต่อไป

ข้อ ห้ามจัดกิจกรรมที่มีความเสี่ยงต่อการแพรโรค ให้ข้อห้ามการจัดกิจกรรมที่มีความเสี่ยงต่อ

การแพรโรค ขั้นตอนการขออนุญาตจัดกิจกรรม การพิจารณาอนุญาต รวมทั้งกิจกรรมหรือการรวมกลุ่มที่ได้รับยกเว้น

ที่สามารถจัดได้โดยไม่ต้องขออนุญาต ตามข้อ และข้อ แห่งข้อกำหนด (ฉบับที่ ๓๐) ลงวันที่ สิงหาคม

.. ๒๕๖๔ ยังคงบังคับใช้ต่อไป โดยปรับมาตรการเฉพาะในเรื่องจำนวนบุคคสที่เข้ารวมกลุ่มเพื่อทำกิจกรรมในพื้นที่

ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด ห้ามการจัตกิจกรรมซึ่งมีการรวมกลุ่มของบุคคลที่มีจำนวนรวมกันมากกว่ายี่สิบห้าคน

ข้อ มาตรการเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการจะบังคับใช้ในอนาลต ให้สำนักงานสาธารณสุข

จังหวัดปทุธานี และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เตรียมมาตรการภาครัฐและแผนการเกี่ยวกับการจัดหาและจัดสรรวัดชีน ยา

เครื่องมือแพทย์ โรงพยาบาลสนาม สถานพยาบาล และเร่งประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทั้งส่วนบุคคล องค์กร

ผู้ประกอบการแต่ละประเภทรับทราบและแนะนำแนวปฏิบัติเพื่อป้องกันการติดเชื้อ เพื่อให้เกิดการเดรียมความพร้อม

และการปฏิบัติตน โดยเพิ่มความระมัดระวังในการป้องกันตนเองขั้นสูงสุดตามมาตรการป้องกันการติตเชื้อแบบ

ครอบจักรวาล” (Universal Prevention for COVID – 19) ตามที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนต สำหรับการจะบังคับ

ใช้ในอนาคต

ให้ผู้ประกอบการหรือผู้มีหน้าที่ รับผิดชอบขององค์กรหรือหน่วยงานตรวจสอบและกำกับดูแล

ให้มีการปฏิบัติตามมาตรการปลอดภัยสำหรับองค์กร” (Covid Free Setting) ตามที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด

เพื่อลดความเสี่ยงต่อการแพรโรคของสถานที่ กิจการ หรือกิจกรรมที่ใต้อนุญาตให้เปิดคำเนินการใต้ เพื่อเตรียมความ

พร้อมสำหรับการจะบังคับใช้ในอนาคตในการเปิดสถานที่ และการดำเนินกิจการและกิจกรรมต่าง ให้เป็นไปอย่างปลอดภัย

ต่อเนื่อง และยั่งยืน โดยให้มีการประเมินผลภายในหนึ่งเดือน

ข้อ การขยายเวลาการบังคับใช้มาตรการสำหรับพื้ นที่ ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด

ให้บรรดามาตรการ ข้อห้าม และข้อปฏิบัติสำหรับพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดตามที่กำหนดไร้ ตามข้อกำหนดและ

ในคำสั่งจังหวัดที่ใด้มีไว้ก่อนหน้า ไห้แก่ การห้ามออกนอกเคหสถานในระหว่างเวลา๒๑.๐๐ นาฬิกา ถึง ๐๔.๐๐ นาฬิกา

ของวันรุ่งขึ้น การปฏิบัติงานนอกสถานที่ทำการของส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ และเอกชนที่ให้ดำเนินการเต็ม

ความสามารถที่จะทำได้ รวมถึงบรรดามาตรการ หลักเกณฑ์ หรือแนวปฏิบัติที่พนักงานเจ้าหน้าที่หรือหน่วยงานที่

รับผิดชอบได้กำหนดขึ้นเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับคำสั่งนี้ ยังคงใช้บังคับต่อเนื่องไปเป็นระยะเวลาอย่างน้อยสิบสี่วัน

(จนถึงวันที่ ๑๔ กันยายน .. ๒๕๖๔)

ข้อ การปรับมาตรการควบคุมแบบบูรณาการสำหรับพื้นที่ ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด

ให้คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดปทุมธานี และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำกับดูแลและติตตามการตำเนินการของ

สถานที่ กิจการ หรือกิจกรรมในพื้นที่สถานการณ์ที่กำหนด เป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดที่ใด้ปรับมาตรการตาม

ช้อกำหนดตังกล่าวข้างตันเพื่อให้เปิดตำเนินการใต้ โดยต้องปฏิบัติตามเงื่อนไข เงื่อนเวลา การจัดระบบ ระเบียบ และ

มาตรการป้องกันโรคที่ทางราชการกำหนด รวมทั้งมาตรการตามกฎหมายว่าด้วยโรคติต่อที่ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบ

กำหนดขึ้นเป็นการเฉพาะ

() โรงเรียนหรือสถาบันการศึกษาทุกประเภท ให้สามารถใช้อาคารหรือสถานที่เพื่อการจัดการเรียน

การสอน การสอบ การฝึกอบรม หรือการทำกิจกรรมใด ที่มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมากได้ โดยให้ผู้แทน

กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม หรือหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องในพื้นที่

รับผิดขอบ ร่วมกับคณะกรรมการโรคติตต่อจังหวัดปทุมธานี พิจารณาความจำเป็นและการดำเนินการตามมาตรการ

ป้องกันโรคที่ทางราชการกำหนด รวมทั้งความเหมาะสมของสภาพพื้นที่และสถานการณ์ในพื้นที่รับผิดชอบ ทั้งนี้

ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงการอุตมศึกษา วิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม และ

กระทรวงสาธารณสุขกำหนด

() ร้านจำหน่ายอาหารหรือเครื่องดื่ม สามารถเปิดให้บริการได้โดยให้บริโภคอาหารหรือ เครื่องดื่ม

ในร้านได้ไม่เกินเวลา ๒๐.๐๐ นาฬิกาห้ามการบริโภคสุราหรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ในร้าน และจำกัดจำนวนผู้นั่ง

บริโภคในร้าน หากเป็นการบริโภคในห้องปรับอากาศให้มีจำนวนไม่เกินร้อยละ ๕๐ของจำนวนที่นั่งปกติ แต่หากเป็น

การบริโภศในพื้นที่เปิดที่อากาศสามารถระบายถ่ายเทด้ตี เช่น ร้านอาหารชนาดเล็กหาบเร่ แผงลอย รถเข็น

ให้มีจำนวนผู้นั่งบริโภคไม่เกินร้อยละ  ๗๕ของจำนวนที่นั่งปกติ และให้ใช้บังคับมาตรการนี้กับร้านจำหน่ายอาหารหรือ

เครื่องดื่มที่ตั้งอยู่ในห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้มอลส์ หรือสถานประกอบการอื่นที่มีลักษณะคล้ายกันด้วย

() สถานเสริมความงาม ร้านเสริมสวย แต่งผมหรือตัดผมให้เปิดดำเนินการได้

() สถานประกอบการเพื่อสุขภาพ หรือสถานประกอบกรนวดแผนไทย ให้เปิดให้บริการได้

เฉพาะการให้บริการนวดเท้า

(*) ตลาดนัด ให้เปิดตำเนินการใด้ตามเวลาปกติจนถึง ๒๐.๐๐นาฬิกา เฉพาะการจำหน่ายสินค้า

อุปโภคหรือบริโภค

() ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้มอลล์ หรือสถานประกอบกิจการอื่นที่มีลักษณะคล้ายกัน

สามารถปิดดำเนินการใด้ตามเวลาปกติของสถานที่นั้น จนถึงเวลา๒๐.๐๐ นาฬิกาเว้นแต่กิจการหรือกิจกรรม

บางประเภทที่กำหนดเงื่อนไขควบคุมการให้บริการ หรือให้ปิดการดำเนินการไว้ก่อน

. คลินิกเวชกรรมเสริมความงาม สถานเสริมความงม สามารถปิดดำเนินการและให้บริการได้

ผ่านการนัดหมาย ส่วนร้านเสริมสวย แต่งผมหรือตัดผมให้เปิดดำเนินการได้ โดยผ่านการนัตหมายและจำกัดเวลา

การให้บริการในร้านไม่เกินรายละหนึ่งชั่วโมง

. สถานประกอบการเพื่อสุขภาพ หรือสถานประกอบการนวดแผนไทย ให้เปิดดำเนินการได้

โตยผ่านการนัดหมายและจำกัดเฉพาะการให้บริการนวดเท้า

. สถาบันกวตวิชา โรงภาพยนตร์ สวนสนุก สวนน้ำ สระว่ายน้ำ สถานที่ออกกำลังกายฟิตเนส

ตู้เกม เครื่องเล่น ร้านเกม การจัดเลี้ยงหรือการจัดประชุม ยังคงให้ปิดการดำเนินการไว้ก่อน

() สวนสาธารณะ ลานกีฬา สนามกีฬา สระน้ำเพื่อการกีฬาหรือกิจกรรมทางน้ำเพื่อการสันทนาการ

หรือสระว่ายน้ำสาธารณะ หรือสถานที่เพื่อการออกกำลังกายประเภทกลางแจ้งหรือตั้งอยู่ที่เป็นพื้นที่โล่ง สนามกีฬา

หรือสถานที่เพื่อการออกกำลังกายประเภทในร่มที่อากาศถ่ายเทด้ดี สามารถปิดคำเนินการได้ไม่เกินเวลา

๒๐.๐๐ นาฬิกา และสามารถจัดการแข่งขันได้โดยไม่มีผู้ชมในสนาม โดยให้หน่วยงานผู้จัดหรือเจ้าของสถานที่

กำหนดมาตรการการใช้สถานที่เป็นการเฉพาะเพื่อความเหมาะสมกับสถานที่นั้น ตามที่กระทรวงสาธารณสุข

และทางราชการกำหนดอย่างเคร่งครัด

() ให้กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา การกีฬาแห่งประเทศไทย หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

แจ้งต่อคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดปทุมธานี เพื่อเข้าใช้สนามกีฬาทุกประเภทเพื่อการฝึกซ้อมของนักกีฬาทีมชาติใด้

โดยไม่มีผู้ชมในสนาม แต่ต้องตำเนินการตามมาตรการป้องกันโรคที่ทางราชการกำหนดอย่างเคร่งครัด

สำหรับกิจการ/กิจกรรม และข้อปฏิบัติให้เป็นไปตามมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่

ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด – 19) จังหวัดปทุมธานี แนบท้ายคำสั่งนี้

ข้อ การใช้เส้นทางคมนาคมเพื่อการเดินทางข้ามจังหวัดจากเขตพื้นที่ ควบคุมสูงสุด

และเข้มงวด การเดินทางชามเขตจังหวัดและการเดินทางออกนอกเขตพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด ไปยังพื้นที่อื่น

สามารถกระทำได้ แต่ขอความร่วมมือให้ประชาชนเดินทางต่อเมื่อกรณีมีเหตุจำเป็นเท่านั้น เพื่อลดความเสี่ยงต่อ

การติดเชื้อและการแพรโรค และหากเป็นการเดินทางของผู้ติดเชื้อหรือผู้ที่มีประวัติเสี่ยงติดเชื้อ ให้เดินทางผ่าน

มาตรการหรือรูปแบบการเดินทางที่กำหนดขึ้นเป็นการเฉพาะเท่านั้น เพื่อป้องกันการแพร่เชื้อระหว่างการเดินทาง

ทั้งนี้ พนักงานเจ้าหน้าที่คงมีอำนาจตรวจตราความเรียบร้อย และการตรวจคัตกรองเพื่อให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรค

โดยเป็นไปตามแนวทางที่ศูนย์ปฏิบัติการ ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิต – 19 (ศปก.ศบค.) กำหนด

ข้อ การขนส่งสาธารณะ ให้สำนักงานขนส่งจังหวัดปทุมธานี และหน่วยงานที่รับผิดชอบกำกับ

ดูแลการให้บริการขนส่งผู้โตยสารสาธารณะทุกประเภทในเขตพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด และการขนส่งสาธารณะ

ระหว่างจังหวัดทุกประเภททั่วราชอาณาจักรให้เป็นไปตามแนวทางที่ ศปก.ศบค. กำหนด โดยจำกัดจำนวนผู้โดยสารที่

ใช้บริการไม่เกินร้อยละ ๗๕ ของความจุผู้โดยสารสำหรับยานพาหนะแต่ละประเภทรวมทั้งจัดให้มีการเว้นระยะห่าง

การมีระบบระบายอากาศที่ดี การแวะพักตามช่วงเวลา รวมทั้งการปฏิบัติตามมาตรการด้านสาธารณสุขที่ทางราชการ

กำหนดอย่างเคร่งครัด ทั้งนี้ ให้พิจารณาตามความเหมาะสมของยานพาหนะและสภาพการเดินทำาง นอกจากนี้

ให้จัดบริการขนส่งสาธารณะที่เพียงพอตามความจำเป็นและตามเวลาที่เหมาะสมในการเดินทางของประชาชนด้วย

โดยเฉพาะอย่างยิ่งการอำนวยความสะดวกเพื่อการขนส่งประชาชนเข้ารับวัคนและบริการทางการแพทย์

/ผู้ใดผ้าฝืน

ผู้ใดฝ้าฝืนไม่ปฏิบัติตามอาจมีความผิดตามมาตรา * และมาตรา * แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ

.. ๒๕๕๘ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และอาจมีความผิด

ตามมาตรา ๑๘ แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ถุกเฉิน .. ๒๕๔๘ ต้องระวางโทษจำคุก

ไม่เกินสองปี หรือปรับไม่เกินสี่หมื่นบาทหรือทั้งจำทั้งปรับ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

ในบรรตาประกาศและคำสั่งที่ได้ออกไว้ก่อนหน้านี้ให้มีผลบังคับใช้ใด้เท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับคำสั่ง

ฉบับนี้ อนึ่ง เนื่องจากเป็นกรณีที่มีความจำเป็นรีบด่วนหากปล่อยให้เนิ่นซัไปจะก่อให้เกิดผลเสียหายอย่างร้ายแรงแก่

สาธารณชนหรือกระทบต่อประโยชน์สาธารณะ จึงไม่อาจให้คู่กรณีใช้สิทธิโต้แย้ง ตามมาตรา 0 วรรคสอง ()

แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง .. ๒๕๓๙

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ กันยายน .. ๒๕๖๔ เป็นต้นไป

สั่ง วันที่ ๓๓ สิงหาคม .. t๒๔

(นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม)

ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี

ประธานกรรมการโรคติดต่อจังหวัดปทุมธานี

ผู้กำกับการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินจังหวัดปทุมธานี

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เอง

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
  • เปิดใช้งานตลอด

บันทึกการตั้งค่า