เหล่ากาชาดจังหวัดปทุมธานี ส่งมอบห้องน้ำสำเร็จรูป ให้กับผู้ยากไร้

25 .. 2564)เวลา 15.00 . ที่ นางกุลทรัพย์ ชื่นโกสุม นายกเหล่ากาชาดจังหวัดปทุมธานี มอบหมายให้ นายพิษณุ ประภาธนานันท์ นายอำเภอเมืองปทุมธานี พร้อมด้วย จิตอาสาอำเภอเมืองปทุมธานี ส่งมอบห้องน้ำสำเร็จรูป จำนวน 2 หลังตามโครงการกาชาดปลดทุกข์ส่งต่อความสุขให้ประชาชนให้กับผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาสและผู้พิการ หมู่ที่   ตำบลบ้านกลาง  อำเภอเมืองปทุมธานี  จังหวัดปทุมธานี โดยมีว่าที่ร้อยตรี บุญส่ง เนียมหมวด ปลัดอำเภอเมืองปทุมธานี  กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ตำบลบ้านกลางและจิตอาสาพระราชทาน  อำเภอเมืองปทุมธานี  จังหวัดปทุมธานี ร่วมส่งมอบในครั้งนี้