แต่งตั้งพระพระเมธีวรญาณ เป็นรองเจ้าคณะภาค ๑๐

พิธีรับพระบัญชาสมเด็จพระสังฆราช ซึ่งมีเจ้าประคุณสมเด็จพระพุฒาจารย์ กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะใหญ่หนตะวันออก เป็นประธานในพิธี  วัดไตรมิตรวิทยารามและพิธีต้อนรับพระบัญชาสมเด็จพระสังฆราช แต่งตั้งให้  พระเมธีวรญาณ..ผศ.ดรผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ ผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดสุวรรณภูมิพุทธชยันตี รองคณบดีคณะพุทธศาสตร์ มจรดำรงตำแหน่ง รองเจ้าคณะภาค ๑๐  พระอุโบสถ วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ ราชวรมหาวิหาร กรุงเทพมหานคร