นครพนม’ คว้า ๖ รางวัล ชมรมทูบีฯ บ.นาราชควาย ได้ชนะเลิศ

วันพฤหัสบดีที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๙.๐๙ . HALL IMPACT FORUM เมืองทองธานี ในเวทีการประกาศผลการประกวดผลงาน จังหวัด/ อำเภอ/ ชมรม TO BE NUMBER ONE และการประกวดการแสดงประเภทจังหวัด TO BE NUMBER ONE ระดับประเทศ ในงานมหกรรมรวมพลสมาชิก TO BE NUMBER ONE” จังหวัดนครพนม คว้า รางวัล ประกอบด้วยกลุ่มดีเด่น ) ชมรม TO BE NUMBER ONE ชุมชนบ้านนาราชควาย ได้รางวัลชนะเลิศ ชมรมTO BE NUMBER ONE ในชุมชนภูมิภาค กลุ่มต้นแบบ ) จังหวัด TO BE NUMBER ONE จังหวัดนครพนม ) ชมรม TO BE NUMBER ONE ชุมชนบ้านนาสมดี ) ชมรม TO BE NUMBER ONE สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนครพนม ) ชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนธาตุพนม และรางวัลผู้ปฏิบัติงานดีเด่น ) นางสุพิศ ว่าวภู่ ตำแหน่งนักวิซาการอบรมและฝึกวิชาชีพชำนาญการพิเศษ ประเภทบุคลากรในสังกัดกระทรวงยุติธรรม(หัวหน้าสถานแรกรับ สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนครพนม​)

เทพข่าวร้อน รายงาน