วันจันทร์ ที่ 27 กันยายน พ.ศ.2564 วันแรม 6 ค่ำ เดือน 10 เป็นครั้งที่ 30 ของการรับพระราชทานภัตตาหารเพล ณ วัดสุวรรณภูมิพุทธชยันตี อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

และเจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี

ทรงมีพระราชศรัทธาทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้บำเพ็ญพระราชกุศลถวายภัตตาหารเพล แด่คณะพระธรรมทูต สายประเทศอินเดียเนปาล วัดสุวรรณภูมิพุทธชยันตี .สมุทรปราการ

ทรงโปรดเกล้าฯ ให้  พันเอกดำรงค์ พลเคน  เป็นผู้แทนเชิญภัตตาหารพระราชทานถวายแด่พระธรรมโพธิวงศ์ หัวหน้าพระธรรมทูต สายประเทศอินเดียเนปาล เจ้าอาวาสวัดไทยพุทธคยา ประธานอำนวยการก่อสร้างวัดสุวรรณภูมิพุทธชยันตี และ พระภิกษุพระธรรมทูต สายประเทศอินเดียเนปาล เป็นครั้งที่ 30 ของอาหารพระราชทาน

ในกาลนี้ คณะพระธรรมทูต สายประเทศอินเดียเนปาล ขอน้อมถวายพระพรชัยมงคลแด่ สมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้า ขอพระองค์ทรงพระเกษมสำราญ มีพระราชประสงค์จำนงหมายสิ่งใด ขอจงสัมฤทธิ์ดั่งพระราชหฤทัยปรารถนา มีพระชนมายุยิ่งยืนนาน พระเกียรติคุณขจรขจายแผ่ไพศาล ทรงสถิตเป็นมิ่งขวัญร่มเกล้าแก่พสกนิกรชาวไทย ตราบจิรัฐิติกาล เทอญ.ขอถวายพระพร