ในประเทศ

กรมทางหลวง สรุปผลศึกษาปรับปรุงทางหลวงหมายเลข 3340 ช่วงจุดตัดทางแยก ทางหลวงหมายเลข 331 (หนองเสม็ด) – อ.บ่อทอง

รองรับปริมาณจราจรที่เพิ่มขึ้น

เมื่อเร็วๆ นี้ กรมทางหลวงได้จัดการประชุมสรุปผลการศึกษาโครงการ (สัมมนา ครั้งที่3) โครงการจ้างวิศวกรที่ปรึกษาสำรวจและออกแบบทางหลวง 4 ช่องจราจร บนทางหลวงหมายเลข 3340 ช่วงจุดตัดทางแยกทางหลวงหมายเลข 331  (หนองเสม็ด) – .บ่อทอง เพื่อนำเสนอสรุปผลการศึกษาด้านวิศวกรรม มาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ การดำเนินงาน การมีส่วนร่วมของประชาชน พร้อมทั้งเปิดให้มีการรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อนำไปประกอบการปรับปรุงรายละเอียดถนนโครงการและกำหนดมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการให้มีประสิทธิภาพต่อไป โดยได้รับเกียรติจาก นายนันทวัฒน์ ทองช่วง นายอำเภอบ่อทอง เป็นประธานเปิดการประชุม โดยมีผู้แทนจากหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรธุรกิจเอกชน และภาคประชาชน เข้าร่วมการประชุม หอประชุมที่ว่าการอำเภอบ่อทอง อำเภอบ่อทองจังหวัดชลบุรี

การจัดประชุมในครั้งนี้ ที่ปรึกษาโครงการฯ ได้นำเสนอสรุปผลการศึกษาโครงการ โดยมีรายละเอียดต่างๆ ดังนี้ สำหรับแนวเส้นทางโครงการมีจุดเริ่มต้นบริเวณทางหลวงหมายเลข 3340 ประมาณ กม.0+000 บริเวณจุดตัดทางหลวงหมายเลข 331 (หนองเสม็ด) และมีจุดสิ้นสุดบนทางหลวงหมายเลข 3340 ประมาณ กม.20+051 ใกล้กับจุดตัดทางหลวงชนบท ชบ.4017 รวมระยะทางประมาณ 20 กิโลเมตร โดยแนวเส้นทางของโครงการเชื่อมต่อกับทางหลวงสายหลัก 2 จุด คือ ทางหลวงหมายเลข 331 (แยกหนองเสม็ด) และทางหลวงหมายเลข 3245 (แยกบ่อทอง)  โดยที่ปรึกษาโครงการฯ ได้สรุปรูปแบบการพัฒนาถนนโครงการ แบ่งเป็น 2 รูปแบบ ดังนี้

1.รูปแบบถนนช่วงทั่วไปหรือช่วงนอกเขตชุมชน ออกแบบเป็นถนนขนาด 4 ช่องจราจร(ไปกลับ) เกาะกลางแบบกำแพงคอนกรีต (Barrier Median) เหมาะสำหรับถนนนอกเมืองหรือนอกเขตชุมชน ซึ่งรถใช้ความเร็วสูง หรือมีอุปสรรคทางด้านข้างไม่สามารถขยายคันทางและทิ้งลาดปกติได้ โดยช่วงที่จะก่อสร้าง ประกอบด้วย ช่วงที่ 1 กม.0+500 ถึง กม.4+600 (บริเวณ ..บ้านหนองเสม็ด ถึง ซอยเนินสวรรคโชคดี) ช่วงที่ 2 กม.7+200 ถึง กม.10+400 (บริเวณแยกหนองบอน ถึง รร.บ้านตลาดเนินหิน) ช่วงที่ 3 กม.11+900 ถึง กม.13+600 (บริเวณถนนเทศบาล 8/1 ถึง รร.บ้านคลองมือไทร) และช่วงที่ 4 กม.13+800 ถึง

กม.17+000 (บริเวณแยกคลองมือไทร ถึง รพ.บ่อทอง)

2.รูปแบบถนนช่วงชุมชน ออกแบบเป็นถนนขนาด 4 ช่องจราจร (ไปกลับ) เกาะกลางแบบยก (Raised Median) เหมาะสำหรับถนนในเมืองหรือชุมชน หรือชานเมืองซึ่งรถใช้ความเร็วไม่สูง เขตทางไม่กว้าง มีการข้ามถนนมาก โดยช่วงที่จะก่อสร้าง ประกอบด้วยช่วงพื้นที่ชุมชนแยกหนองเสม็ด กม.0+000 ถึง กม.0+500 ช่วงพื้นที่ชุมชนหนองเกตุกม.4+600 ถึง กม.7+200 ช่วง


พื้นที่ชุมชนบ้านตลาดเนินหิน
กม.10+400 ถึง กม.11+900 ช่วงพื้นที่ชุมชนบ้างคลองมือไทร กม.13+600 ถึง กม.13+800 ช่วงพื้นที่ชุมชนแยกบ่อทอง กม.17+000 ถึงกม.20+251

ส่วนรูปแบบการพัฒนาปรับปรุงทางแยก แบ่งเป็น 2 จุด ดังนี้

1.ทางแยกหนองเสม็ด รูปแบบการพัฒนาปรับปรุงทางแยกหนองเสม็ด (กม.0+000) เป็นจุดตัดทางหลวงหมายเลข 331 กับทางหลวงหมายเลข 3340 โดยจะก่อสร้างสะพาน Overpass ขนาด 4 ช่องจราจร (ไปกลับ) บนทางหลวงหมายเลข 331 โดยออกแบบเป็นสะพานคู่ทิศทางละ 2 ช่องจราจร รูปแบบของโครงสร้างเป็นโครงสร้างคานคอนกรีตอัดแรงรูปตัวยู (U-Girder) และพื้นที่สะพาน หล่อในที่ (Pre-Cast Concrete U-Girder with Cast-In-Situ Deck) ซึ่งเป็นโครงสร้างสะพานรูปแบบมาตรฐานทั่วไปสำหรับทางแยก ต่างระดับ รวมถึงปรับปรุงขยายถนนระดับพื้น เพื่อเพิ่มความจุในการรองรับปริมาณจราจรบริเวณทางแยก พร้อมทั้งจัดการจราจรบริเวณทางแยกด้วยระบบสัญญาณไฟจราจร ซึ่งการปรับปรุงทางแยกจะใช้เขตทางเดิมของกรมทางหลวง

2.ทางแยกบ่อทอง รูปแบบการพัฒนาปรับปรุงทางแยกบ่อทอง (กม.19+300) เป็นจุดตัดทางหลวงหมายเลข 3245 กับทางหลวงหมายเลข 3340 โดยจะก่อสร้างสะพานOverpass ขนาด 4 ช่องจราจร (ไปกลับ) บนทางหลวงหมายเลข 3245 โดยออกแบบเป็นสะพานเดี่ยว รูปแบบของโครงสร้างเป็นโครงสร้างคานคอนกรีตอัดแรงรูปตัวยู (U-Girder) และพื้นสะพานหล่อในที่ (Pre-Cast Concrete U-Girder with Cast-In-Situ Deck) ซึ่งเป็นโครงสร้างสะพานรูปแบบมาตรฐานทั่วไปสำหรับทางแยกต่างระดับ รวมถึงปรับปรุงขยายถนนระดับพื้นเพื่อเพิ่มความจุในการรองรับปริมาณจราจรบริเวณทางแยก พร้อมทั้งจัดการจราจรบริเวณทางแยกด้วยระบบสัญญาณไฟจราจร

สำหรับรูปแบบจุดกลับรถโครงการ ออกแบบเป็นจุดกลับรถขนาดเล็กทั้งหมด 7 แห่ง(ใช้พื้นที่เขตทางเดิมไม่เวนคืน)แบ่งเป็นจุดกลับรถช่วงนอกเขตชุมชนและช่วงในเขตชุมชนโดยมีตำแหน่งจุดกลับรถตลอดแนวเส้นทางโครงการ ดังนี้ 1.กม.2+155 (ก่อนถึง

บริษัท ออพติโนวา ประมาณ 300 เมตร 2.กม.4+280 (ถัดจากปั๊มน้ำมันบางจากประมาณ 400 เมตร) 3.กม.9+790 (ก่อนถึงโรงเรียน บ้านตลาดเนินหิน ประมาณ 600 เมตร) 4.กม.13+000 (ก่อนถึงแยกคลองมือไทร ประมาณ 800 เมตร) 5.กม.14+940 (ก่อนถึงสถานีจ่ายไฟ PEA ประมาณ 50 เมตร) 6.กม.16+600 (ก่อนถึงโรงพยาบาลบ่อทอง ประมาณ 500 เมตร) 7.กม.17+750 (ถัดจากโรงพยาบาล บ่อทอง ประมาณ 600 เมตร) ส่วนรูปแบบสะพานลอยสำหรับคนเดินเท้า จะใช้พื้นที่เขตทางเดิมของกรมทางหลวงซึ่งมีจำนวนทั้งหมด 6 แห่ง พร้อมระบบไฟส่องสว่างบนสะพานลอย ประกอบด้วย 1.กม.0+460 (บริเวณโรงเรียนบ้านหนองเสม็ด) 2.กม.5+365 (บริเวณโรงเรียนบ้านหนองเกตุ) 3.กม.10+325 (บริเวณโรงเรียนบ้านตลาดเนินหิน) 4.กม.13+650 (บริเวณโรงเรียนคลองมือไทร) 5.กม.17+075 (บริเวณโรงพยาบาลบ่อทอง) 6.กม.18+680 (บริเวณโรงเรียนอนุบาลบ่อทอง) ทั้งนี้ รูปแบบโครงสร้างสะพานข้ามคลองช่วงสั้น (Minor Bridge) ออกแบบปรับปรุงความกว้างสะพานข้ามคลองตามแนวเส้นทางโครงการ จำนวน 2 แห่ง บริเวณคลองโตนด และคลองมือไทร โดยออกแบบให้สอดคล้องกับสะพานเดิม โครงสร้างสะพานส่วนบนประกอบด้วย พื้นสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กแบบหล่อในที่ (Reinforce Concrete Slab) และคานคอนกรีตอัดแรง ส่วนโครงสร้างสะพานส่วนล่างเป็นแบบเสาเข็มแถวเรียง รองรับความยาวช่วงสะพาน 5-7 เมตร โดยสำหรับสะพานข้ามคลองทั้ง 2 แห่งนี้ มีการปรับปรุงขยายความกว้างสะพานออกไปด้านละ 6.80 เมตร (รวมทางเท้ากว้าง 1.50 เมตร) ส่วนระบสาธารณูปโภคอื่นๆ จะดำเนินการติดตั้งระบบไฟฟ้าส่องสว่างตามมาตรฐานกรมทางหลวง โดยใช้เสาไฟกิ่งคู่หรือเสาไฟกิ่งเดี่ยว ติดตั้งตลอดแนวเส้นทางโครงการ ส่วนบนสะพานลอยสำหรับคนเดินข้าม จะติดตั้งเสาไฟกิ่งเดี่ยว และศาลาพักคอยกำหนดให้ใช้โคมไฟฟลูออเรสเซนท์

นอกจากนี้ บริษัทที่ปรึกษาโครงการฯ ได้ดำเนินการศึกษา และประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้นที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากการพัฒนาโครงการ ครอบคลุมทุกกิจกรรมการก่อสร้าง พร้อมทั้งกำหนดมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว เพื่อลดผลกระทบต่อประชาชน ชุมชน สังคมและสิ่งแวดล้อมโดยรอบโครงการให้เกิดขึ้นน้อยที่สุด

ทั้งนี้ ภายหลังการประชุมครั้งนี้ กรมทางหลวง และที่ปรึกษาโครงการฯ จะดำเนินการรวบรวมข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะจากทุกภาคส่วน นำมาพิจารณาประกอบการจัดทำรายงานสรุปผลการศึกษาโครงการให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์ต่อไป

ซึ่งกรมทางหลวงมีแผนจะเริ่มดำเนินการก่อสร้างประมาณปี 2569-2570 และคาดว่าสามารถเปิดใช้บริการได้ประมาณปี 2572

โดยใช้งบประมาณก่อสร้างประมาณ 2,100 ล้านบาท โดยผู้สนใจสามารถติดตามความคืบหน้าและรายละเอียดของโครงการฯ

ได้ 2 ช่องทาง ได้แก่ 1.เว็บไซต์ www.hw3340-nongsamed-bothong.com 2.Line Official : @042zkxew (ทล 3340 หนองเสม็ด)

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เอง

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
  • เปิดใช้งานตลอด

บันทึกการตั้งค่า