*เมืองบั้งไฟเสนอชุมชนยั่งยืนปลอดยาเสพติดTo be Number one*

เมื่อวันที่ 22 ..64  เวลา 10.00-14.00 . ...มังกร กวีกรณ์ ผกก.สภ.เมืองยโสธร พร้อมด้วย นายอภิรัตน์ ป้องกัน นายอำเภอเมืองยโสธร นายวิทยา เพชรรัตน์ สสอ.เมืองยโสธร และ ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้เข้าร่วมนำเสนอผลงานประกวดกิจกรรมผลการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE  ระดับประเทศ ปี 2564 (จังหวัด TO BE NUMBER ONE  กลุ่มรักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบระดับยอดเพชร ปีที่ 5) ศูนย์การค้าอิมแพ็ค ฟอรั่มเมืองทองธานี

โดย สภ.เมืองยโสธร ได้นำเสนอผลงานตามโครงการชุมชนยั่งยืนเพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบครบวงจรภายใต้โครงการใครติดยายกมือขึ้นซึ่งมีการดำเนินการคัดกรอง กลุ่มเสี่ยงกลุ่มเสพ ชุมชนบ้านกล้วย ตำบลค้อเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร โดยยึดหลักการบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ป่วยยาเสพติดโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน มีการติดตามทุกสัปดาห์ เป็นระยะเวลา 4 เดือน ผลการประเมินหลังการบำบัด 3 เดือน พบว่าทุกรายไม่กลับไปเสพซ้ำ มีระบบการจัดเก็บข้อมูลโดยการจัดเก็บในฐานข้อมูล บสต.

ในการนี้มีนายชลธี ยังตรง ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เข้าร่วมสังเกตการณ์และให้กำลังใจคณะทำงานในการนำเสนอผลการดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย