สุราษฎร์ธานีขับเคลื่อนโครงการพัฒนาจังหวัดต้นแบบ “ครอบครัวมั่นคง สังคมสุขภาพดี”

เสริมสร้างสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัยอย่างสมดุล

  วันที่ 10 มิ..2565 นายนันธวัช  เจริญวรรณ  รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี  ได้รับมอบหมายจากนายวิชวุทย์  จินโต  ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี  เป็นประธานประชุมคณะกรรมการอำนวยการและคณะทำงานพัฒนาจังหวัดต้นแบบครอบครัวมั่นคง สุงคมสุขภาพดี  โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานีจัดขึ้น ห้องประชุมโรงแรมนิภาการ์เด้นส์  อำเภอเมืองฯ  จังหวัดสุราษฎร์ธานี  ภายหลังจากกระทรวงสาธารณสุข อนุมัติงบประมาณปี2565  ขับเคลื่อนกระบวนการพัฒนาศักยภาพสุขภาวะที่ดีทุกกลุ่มวัย ที่เชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ภายใต้โครงการพัฒนาจังหวัดตันแบบครอบครัวมั่นคง สังคมสุขภาพดี  วัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างสภาพแวดล้อมให้ครอบคลุมตั้งแต่ระดับครอบครัว  ชุมชน และสังคมให้เอื้อต่อการพัฒนาศักยภาพของคนไทยตลอดชีวิตทุกช่วงวัยอย่างสมดุล รวมถึงการพัฒนารูปแบบระบบบริการสุขภาพสู่สุขภาวะที่ดีกับเครือข่ายในพื้นที่ เป็นกลไกในการจัดการปัญหาของครอบครัวในมิติสุขภาพ มิติเศรษฐกิจ และมิติสังคมเป็นสำคัญ

  ด้านนางอรณัส  ยวงทอง  รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี  กล่าวว่า  ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ด้านสาธารณสุข (..2560 – 2579)  มีเป้าหมายหลักในการพัฒนาระบบสุขภาพให้สอดรับกับนโยบายระดับชาติ  อีกทั้งเป็นกลไกในการปฏิรูปประเทศและปฏิรูประบบสุขภาพ ก้าวสู่ความเป็นประเทศไทยยุค 4.0 กำหนดเป้าหมายประเทศชาติมั่นคงประชาชนมีความสุข  เศรษฐกิจพัฒนาอย่างต่อเนื่อง สังคมเป็นธรรม ฐานทรัพยากรธรรมชาติยั่งยืน  โดยยกระดับศักยภาพของประเทศในหลากหลายมิติ  พัฒนาคนในทุกมิติ และทุกช่วงวัย  ให้เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภาพ สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม  โดยในปีงบประมาณ 2564  กระทรวงสาธารณสุขได้ร่วมกับเครือข่ายขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนไทยทุกกลุ่มวัย แก้ไขปัญหาความยากจน  โดยเฉพาะการบูรณาการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนกลุ่มเปราะบางในทุกมิติอย่างยั่งยืน  โดยการร่วมลงนามกับ 12 กระทรวงที่มีภารกิจเกี่ยวข้อง  นำสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม  ภายใต้โครงการพัฒนาจังหวัดตันแบบครอบครัวมั่นคง สังคมสุขภาพดีเป็นปีแรก  มุ่งที่จะศึกษาหารูปแบบและพัฒนาระบบบริการสุขภาพ  ที่สามารถส่งมอบไปยังผู้รับบริการในกลุ่มเปราะบาง  ที่สอดคล้องกับค่าเป้าหมายการพัฒนาย่างยั่งยืน  โดยพัฒนาเครื่องมือในการค้นหาเป้าหมาย วิเคราะห์ปัญหาครอบคลุม 3 มิติ  ได้แก่  มิติสุขภาพ  มิติเศรษฐกิจ  และมิติสังคม  ในรายบุคคลและรายครอบครัวนำร่องใน 4 จังหวัดต้นแบบ  คือ  จังหวัดพะเยา  บุรีรัมย์  ระยอง  และจังหวัดตรัง  และในปีงบประมาณ 2565 ได้ขยายพื้นที่เพิ่มขึ้นเขตสุขภาพละ 1  จังหวัด  โดยจังหวัดสุราษฎร์ธานีได้รับเลือกเป็นพื้นที่ขยายผลโครงการระยะที่ 2 ด้วย

  

ทั้งนี้ในส่วนของจังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้ประสานความร่วมมือกับส่วนราชการในพื้นที่และครือข่ายสุขภาพที่มีภารกิจเกี่ยวข้อง  ร่วมกันคำเนินการจัดทำโครงการ ปี 2565  โดยกำหนดเป้าหมายดำเนินการแก้ไขปัญหาและศึกษารูปแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนกลุ่มเปราะบางใน 2 พื้นที่ ประกอบด้วย ตำบลท่าทองใหม่ อำเภอกาญจนดิษฐ์ และตำบลสินปุนอำเภอพระแสง  แห่งละ 10 ครัวเรือน  เพื่อพัฒนาศักยภาพสุขภาวะที่ดีทุกกลุ่มวัย  ภายใต้สภาพปัญหาของพื้นที่เป้าหมาย  เพื่อให้เกิดการบูรณาการการดำเนินงานพัฒนาศักยภาพสุขภาวะที่ดีในพื้นที่แบบพหุภาคี  และเพื่อเสริมสร้างศักยภาพ ความรู้ ของบุคลากรและเครือข่ายสุขภาพในพื้นที่ในการคันหา วิเคราะห์ปัญหา  ท่ามกลางวิกฤติสุขภาวะ  จัดทำแผนหรือแนวทางการแก้ไขที่ตรงปัญหา  เกิดประโยชน์สูงสุดส่งผลหยั่งรากความเข้มแข็งไปสู่ระดับบุคคลและครอบครัว  รวมทั้งเพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาศักยภาพสุขภาวะกลุ่มวัยในพื้นที่เป้าหมายอีกด้วย

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เอง

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
  • เปิดใช้งานตลอด

บันทึกการตั้งค่า