รองนายกรัฐมนตรี ฝ่ายความมั่นคง เป็นประธานงานวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนเตรียมทหาร

วันที่ 27 มกราคม 2565 เวลา 08.00 พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ  รองนายกรัฐมนตรี   ฝ่ายความมั่นคง  เป็นประธานงานวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนเตรียมทหารสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ  ครบรอบปีที่ 64 และงานเกียรติยศจักรดาว ประจำปี 2565 โดยมี ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ผู้บัญชาการทหารบก ผู้บัญชาการทหารเรือ ผู้บัญชาการทหารอากาศ  ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ และผู้แทนศิษย์เก่าโรงเรียนเตรียมทหารร่วมงาน  โรงเรียนเตรียมทหาร  อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก

การจัดงานวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนเตรียมทหาร ได้จัดขึ้นเพื่อเสริมสร้างความรักความสามัคคี ระหว่างศิษย์เก่าเตรียมทหารทุกรุ่น และเพื่อเป็นเกียรติให้กับผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นศิษย์เก่าดีเด่นที่จะได้รับรางวัลเกียรติยศจักรดาว รวมถึงศิษย์เก่าที่ได้เสียสละชีวิต  จากการปฏิบัติหน้าที่ราชการ ซึ่งจะได้รับรางวัลจักรดาวสดุดีโดยมีทายาทเป็นผู้รับรางวัลแทน  สำหรับรางวัลเกียรติยศจักรดาวถือเป็นการเชิดชูและยกย่องศิษย์เก่าเตรียมทหารที่มีความรู้ความสามารถ และได้อุทิศกำลังกาย กำลังความคิด ปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์ ทำคุณประโยชน์ต่อสังคมให้เป็นที่ประจักษ์แก่สาธารณชน และสร้างเกียรติยศชื่อเสียงให้แก่สถาบัน โดยในปีนี้มีศิษย์เก่าเตรียมทหารที่ได้รับรางวัลเกียรติยศจักรดาวดังนี้

รางวัลเกียรติยศจักรดาวประจำปี 2565 จำนวน 16 ท่าน

1. พลเรือเอก ช่อฉัตรกระเทศ   นักเรียนเตรียมทหาร รุ่นที่ 19 อดีตรองผู้บัญชาการทหารสูงสุดสาขาการจัดการและการศึกษา

2. พลเอก ณัฐพล      นาคพาณิชย์ นักเรียนเตรียมทหาร รุ่นที่ 20 อดีตเลขาธิการสภา ความมั่นคงแห่งชาติสาขาบริหารการปกครองและเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติ

3.พลเอก วรเกียรติ  รัตนานนท์  นักเรียนเตรียมทหาร รุ่นที่ 20 ปลัดกระทรวงกลาโหมสาขาบริหารการปกครองและเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติ

4.พลเรือเอก ชาติชาย ศรีวรขาน  นักเรียนเตรียมทหาร รุ่นที่ 20 อดีตผู้บัญชาการทหารเรือสาขาบริหารการปกครองและเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติ

5. พลเรือเอก   สมประสงค์  นิลสมัยนักเรียนเตรียมทหาร   รุ่นที่ 20 ผู้บัญชาการทหารเรือสาขาบริหารการปกครองและเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติ

6. พลตำรวจเอก สุวัฒน์แจ้งยอดสุข  นักเรียนเตรียมทหาร รุ่นที่ 20    ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ สาขาบริหารการปกครองและเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติ

7. พลตำรวจตรี  ปิยะพันธ์  ปิงเมืองนักเรียนเตรียมทหาร   รุ่นที่ 20 เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินสาขาบริหารการปกครองและเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติ

8 . พลเอก เฉลิมพลศรีสวัสดิ์  นักเรียนเตรียมทหารรุ่นที่ 21  ผู้บัญชาการทหารสูงสุดสาขาบริหารการปกครองและเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติ

9. พลอากาศเอก   แอร์บูล  สุทธิวรรณนักเรียนเตรียมทหาร   รุ่นที่ 21 อดีตผู้บัญชา การทหารอากาศ     สาขาบริหารการปกครองและเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติ

10.พลอากาศเอก        นภาเดช  ธูปะเตมีย์นักเรียนเตรียมทหาร   รุ่นที่ 21 ผู้บัญชาการทหารอากาศ  สาขาบริหารการปกครองและเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติ

11. พลเอก  ธเนศ      วงศ์ชะอุ่ม  นักเรียนเตรียมทหารรุ่นที่ 21   รองเสนาธิการทหารสาขาการทหาร

12. พลเอก ณรงค์พันธ์จิตต์แก้วแท้  นักเรียนเตรียมทหารรุ่นที่ 22     ผู้บัญชาการทหารบกสาขาบริหารการปกครองและเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติ

13 . นาวาอากาศเอกภราดร  คุ้มทรัพย์นักเรียนเตรียมทหาร   รุ่นที่ 24 ประธานมูลนิธิพัฒนาศักยภาพคนพิการ สาขาพัฒนาสังคม

14. พลตรี  อดุลย์บุญธรรมเจริญ นักเรียนเตรียมทหาร  รุ่นที่ 26 รองแม่ทัพภาคที่ 2 สาขาการทหาร

15 . รองศาสตราจารย์พันตำรวจโท เกษมศานต์ โชติชาครพันธุ์  นักเรียนเตรียมทหาร รุ่นที่ 28 กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท อสมท.จำกัด (มหาชน)  สาขาการเมืองและบริหารรัฐกิจ

16. พันเอก หาญพลเพชรม่วง  นักเรียนเตรียมทหารรุ่นที่ 32 รองผู้อำนวยการกองข่าว กองทัพภาคที่ 4 สาขาการทหาร

รางวัลเกียรติยศจักรดาวโดยการสรรหา ประจำปี 2564 จำนวน 7 ท่าน

1. พลอากาศเอก ปรีชาประดับมุข  นักเรียนเตรียมทหาร รุ่นที่ 16    ผู้อำนวยการสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ สาขาบริหารการปกครองและเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติ

2. พลเอก วิจักขฐ์        สิริบรรสพ  นักเรียนเตรียมทหาร รุ่นที่ 18     ที่ปรึกษาพิเศษประจำสำนักงานมูลนิธิ          ชัยพัฒนา สาขาพัฒนาสังคม

3. พลเอก ชัยชนะ     นาคเกิด  นักเรียนเตรียมทหาร รุ่นที่ 19 อดีตรองผู้บัญชาการทหารสูงสุดสาขาการทหาร

4. พลเอก ธรรมนูญ วิถีนักเรียนเตรียมทหาร   รุ่นที่ 22 ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบกสาขาการทหาร

5.  พันเอก ณรงค์    สวนแก้ว  นักเรียนเตรียมทหาร รุ่นที่ 25 รองผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่3 สาขา   การทหาร

6. นาวาอากาศเอก     รองศาสตราจารย์ธนากร  พีระพันธ์ุ นักเรียนเตรียมทหาร  รุ่นที่ 27 รองผู้อำนวยการ สำนักบัณฑิตศึกษาโรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราชสาขาการศึกษา

7. นาวาโท   ผู้ช่วยศาสตราจารย์  พินัย      มุ่งสันติสุข  นักเรียนเตรียมทหาร รุ่นที่ 34 ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท ไทยมารีนโพร   เทคชั่น จำกัด สาขาการวิจัย

สำหรับศิษย์เก่าเตรียมทหารที่ได้เสียสละชีวิต จากการปฏิบัติหน้าที่ราชการและได้รับรางวัลจักรดาวสดุดี       มีจำนวน 1 นาย ได้แก่   พลตรี กิตติคุณ เจริญนักเรียนเตรียมทหาร  รุ่นที่ 48 โดยมีคุณ        สุภาภรณ์  เจริญ     ภรรยาเป็นผู้รับรางวัลแทน

การจัดงาน ในปีนี้ได้ปรับลดจำนวนผู้เข้าร่วมงาน และดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid-19 )   อย่างเคร่งครัด

สำหรับกิจกรรมที่สำคัญในปีนี้ได้แก่

พิธีรับการเคารพจากกองทหารเกียรติยศ

พิธีวางพานพุ่มสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่ 5

พิธีวางพวงมาลาอนุสรณ์สถานโรงเรียนเตรียมทหาร ของผู้แทนศิษย์เก่าทุกรุ่น

พิธีแสดงมุทิตาจิตแด่อดีตผู้บังคับบัญชาและครูอาจารย์

พิธีมอบรางวัลจักรดาวสดุดีแก่ศิษย์เก่าเตรียมทหารที่เสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่ราชการ  และพิธีมอบรางวัลเกียรติยศจักรดาวแก่ศิษย์เก่าเตรียมทหารดีเด่นประจำปี 2565

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เอง

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
  • เปิดใช้งานตลอด

บันทึกการตั้งค่า