*ยโสธรปรับภูมิทัศน์โบราณสถานอัฐิเจ้าคำสูผู้สร้างบ้านสิงห์ท่า*

วันที่ 20 ..2564 ชมรมอนุรักษ์มรดกยโสธรและกลุ่มอาสาสมัครท้องถิ่นในการดูแลรักษามรดกทางศิลปวัฒนธรรมของชาติ (อส.มศ.ยโสธร)ร่วมกันทำความสะอาดปรับภูมิทัศน์ทำความสะอาดโบราณสถานธาตุอัฐิเจ้าคำสู .เมือง .ยโสธร ผู้สร้างบ้านสิงห์ท่าท่านแรก ซึ่งมีศักดิ์เป็นพระบิดาพระสุนทรราชวงศ์(เจ้าสิงห์) เจ้าเมืองยศสุนทร ท่านแรก

ในกิจกรรมครั้งนี้ได้นิมนต์พระมาทำพิธีมาติกาบังสกุลเพื่ออุทิศกุศลให้เจ้าคำสู เป็นการแสดงความกตัญญูรู้คุณของชนรุ่นหลังที่มีต่อผู้มีคุณแก่แผ่นดินในเก่าก่อน

(ข่าว/ภาพดีเจแมวจ๋า ปริยากร)